Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Георги Петков – гл.експерт в дирекция ПФИС в ЦУ на НАП, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593016, E-mail: g.petkov@nra.bg

Място/места за контакт: Дирекция ПФИС, ЦУ на НАП, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=304.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка включва предоставяне на компютърни и свързаните с тях услуги по подготовка и провеждане на компютърно подпомагано учение по информационна сигурност за целите на Националната агенция за приходите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80610000

Описание:

Тренировка и симулация с оборудване за сигурност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност на поръчката е 60 000 лв. без ДДС Срок за изпълнение на поръчката За начална дата на изпълнението на поръчката се счита датата на подписване на договора. Срокът за изпълнение на дейностите по поръчката е до 6 /шест/ месеца от началото на изпълнението, включващи самото изпълнение на дейностите по поръчката от Изпълнителя. Визията за планиране, подготовка, провеждане и анализ на компютърно подпомаганото учение, както и Методологията за управление на изпълнението на поръчката, трябва да бъдат предадени до 3 (три) работни дни от началото на изпълнението и трябва да бъде съгласувана до 3 (три) работни дни от датата на предаването. Описанието на архитектурата и на системната среда за провеждане на учението трябва да бъде предадено до 10 (десет) календарни дни от началото на изпълнението и трябва да бъде съгласуван до 3 (три) работни дни от датата на предаването му.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на НАП

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейности по изпълнение на поръчката: Общи дейности, които Изпълнителят следва да извърши: 1. Периодично отчитане на състоянието на изпълнението на поръчката – на всеки десет дни, считано от дата на сключване на договора; 2. Провеждане на интервюта, работни срещи, проучвания, водене на кореспонденция и други дейности необходими за събиране на необходимата за подготовка и провеждане на компютърно подпомаганото учение (КПУ), информация; 3. Анализ на събраната информация и изготвяне на планове и сценарий за провеждане на КПУ; 4. Изготвяне на техническа и системна архитектура в съответствие с инфраструктурата и информационните системи на НАП; 5. Провеждане на компютърно подпомагано учение. 6. Изготвяне на поне минимума задължителни документи, изброени в настоящото задание; 7. Съгласуване с Възложителя на всички изготвени материали; 8. Предоставяне на консултации в областта на предмета на поръчката; 9. Други дейности, необходими за постигане целите на поръчката. Списъкът на описаните в този документ дейности на изпълнителя не е изчерпателен. Изпълнителят трябва да изпълни всички описани в документа дейности, плюс други дейности, ако такива са необходими за изпълнение на предмета на поръчката и за постигане на нейната цел. Специфични дейности, които Изпълнителят следва да извърши: 1. Изготвяне на цялостна визия за планиране, подготовка, провеждане и анализ на компютърно подпомаганото учение. 2. Участие в планиращите и завършващите конференции. 3. Изготвяне на план за управление на учението. 4. Изготвяне на план за оценка на учението. 5. Изготвяне на детайлен план и график за провеждане на учението. 6. Изготвяне на сценариите за учението. 7. Изготвяне на главен списък със събития / главен списък с инциденти 8. Проектиране на архитектурата и консултиране при изграждане на физическата, хардуерната и комуникационната архитектура. 9. Проектиране и изграждане на системната среда за провеждане на учението, включително средата за управление. 10. Моделиране и симулации на мрежата и инфраструктурата, както и на настъпили инциденти, съгласно сценариите на учението. 11. Обучение на участниците за работа със системите, които ще бъдат използвани в учението. 12. Провеждане на КПУ и консултиране при анализа и извличането на поуки и изготвянето на доклади за оценка. 13. Изготвяне на предложение за провеждане на следващо КПУ с цел усъвършенстване на опита и отиграване на добри практики. 14. Издаване на препоръки за подобряване на дейностите при настъпване на инциденти и пробиви в информационната сигурност. Минимум от документи, изготвени при изпълнение на поръчката: Изпълнителят на поръчката трябва да изготви необходимите документи за пълно и подробно описание на КПУ, съгласно посочените специфични дейности. Точният списък на тези документи ще бъде уточнен с Възложителя след сключване на договор за изпълнение на поръчката. В техническото предложение Изпълнителят трябва да посочи списък и примерно съдържание на документите, които ще изготви при изпълнение на поръчката, в съответствие с предложената методология за изпълнение. Минимумът от документи, които Изпълнителят трябва да изготви при изпълнение на поръчката са: 1. Визия за планиране, подготовка, провеждане и анализ на компютърно подпомаганото учение; 3. План за управление на учението; 4. План за оценка на учението; 5. Детайлен план за провеждане на учението; 6. Сценариите за учението; 7. Главен списък със събития / главен списък с инциденти; 8. Описание на архитектурата и на системната среда за провеждане на учението. 9. Описание на ролите на участниците в учението; 10. Доклади за оценка. 11. Препоръки за подобряване на дейностите при настъпване на инциденти и пробиви в информационната сигурност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следното: 1. Административни сведения за участника 2. Ценово предложение, съобразено с изискванията на възложителя за максимално допустима стойност на поръчката, съдържащо обща стойност за изпълнение на поръчката 3. Техническо предложение, съгласно изискванията посочени в Приложение № 1 към Публичната покана. 4. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности, съгласно посоченото в Приложение № 1 към Публичната покана. 5. Срок на валидност на офертата – 90 дни от датата на подаване на предложението. Оценката на офертите ще се извършва по критерия "най-ниска цена". Предложената от участника цена следва да включва всички разходи по изпълнението. Посочената в раздел III. стойност на поръчката, в размер на 60000 лв. без ДДС е максимално допустима за изпълнението на поръчката. НАП предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, съдържащо описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и условията за сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2013