BG-с. Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кметство Оброчище, ул. ,,Комсомолска" - 2, За: И. Петрова, Р. България 9630, с. Оброчище, Тел.: 0579 67098, E-mail: obrochishte@balchik.bg

Място/места за контакт: И. Петрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ “1-ви Юни”, с. Оброчище. ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Оброчище Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 3.2. Срок за изпълнение на доставката - не по-късно от 10:00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3.3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност – не по-малко от 50% 3.4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД . “САПИ” или Система за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определения за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро “САПИ” гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” №17, тел/факс: 052 6212 99; e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно документацията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2013