BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42220, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа по време на експлоатационния сезон 2013/2014 г.- община Твърдица

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Експлоатационен сезон 2013 г.- 2014 г. 2. Мястото за изпълнение на поръчката е общинска пътна мрежа в община Твърдица, както следва: 1. ІV - 53034 гр.община Сливен - Жълт бряг - гара Чумерна - 16.5 км; 2. ІV - 53036 (Градско - Чумерна) - Бяла паланка - 0.8 км; 3. ІV - 53038 (Градско - Чумерна) - Боров дол - 2.3 км; 4. ІV - 53421 (Твърдица - Н. Загора) - Сборище - Шивачево - гр. община Сливен - 13.1 км; 5. ІV - 53425 Шивачево - Близнец - 7.2 км; 6. ІV. - 53444 Твърдица - гара Твърдица - 0.6 км; 7. ІV - 53446 (Твърдица - Н. Загора) - Оризари - (Твърдица - Н. Загора) – 1.2 км; - 8. ІV - 53448 гр. община Н. Загора - яз. Жребчево - Твърдица - 11.6 км; 9. ІV - 53449 (Твърдица - Н. Загора) - Шивачево - 7.2 км; 10. ІV - 53451 гр. община Н. Загора - Червенаково - гр. Община Сливен - 10.6 км.; 11. ІV-66016 гр. община Н. Загора - Сърцево - Близнец - 8.0 км; 12. Т-1 (Елена - Твърдица - Н. Загора) – местност „Циганска поляна” - 9.0 км; 13. Т-3 (Твърдица - яз. Жребчево) - местн. "Лагун" (депо за ТБО) - 3.5 км; 14. Т-4 (Твърдица - яз. Жребчево) - местн. "Метанит" (ДВУИ) - 1.2 км. Всичко: 92.8 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се предава комплектована със следните документи: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата. 1.2. Копия, заверени от кандидата, от документи за регистрация на кандидата - съдебна регистрация на фирмата, идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен регистрационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР; 1.3. Копие заверено от участника, от удостоверение за актуално състояние на фирмата (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР). 1.4. Копие, заверено от кандидата, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; 1.5. Доказателства за техническите възможности на кандидата: 1.5.1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчка. Да притежават собствена техника, за което да представи заверено копие на талон или договор за наем, за експлотационен зимен сезон 2013-2014 г. обхващаш периода на поръчката. Да притежава минимум следната техника - опесъчител с гребло – 2 бр.; трактор с мощност над 100 к.с. – 1 бр.; верижен трактор – 1 бр.; снегорин - 2 бр.; товарачна машина - 1 бр. 1.6. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. 1.7. Декларация за съгласие с проекто-договора. 1.8. Декларация за ползване на подизпълнител. 1.9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1. 1.10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5. 1.11. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; 1.12. Не попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2013