Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите във „В и К” ЕООД, гр. Ст. Загора. Застраховат се работниците и служителите на дружеството по списък срещу настъпили събития, свързани с живота и здравето им вследствие трудова злополука /чл.55 от КСО/. Застраховката да покрива следните рискове: - смърт от трудова злополука. - трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука; - временна загуба на трудоспособност от трудова злополука.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По приложена информация -приблизително 799 човека-/Приложение №1- 1стр. /, която може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователните премии на всички работници и служители на Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца, считано от 00:00 часа на 01.01.2014г. до 31.12.2015г. 3.Начин на плащане: Разсрочено на четири вноски, по банкова сметка на Изпълнителя; 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие от актуално състояние; - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; - Общ брой допълн. предложени покрития и преференции. - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент . -Общи условия; - Предлагана цена – формирана като обща сума от застрахователните премии на всички работници и служители на Дружеството, в лева без ДДС и с включен 2% данък ЗП, подпечатана и подписана от представляващия Дружеството; - Начин на плащане; - Срок на валидност на офертата- 120 календарни дни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1- Най-ниска стойност на застрахователната премия (К1)-60% ЗПmin К1 = ---------- х 60 % ЗПn където: ЗПmin – най- ниска застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/. ЗПn - предложената застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда. Показател 2- Платежоспособност - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2)-20% ПГПn К2 = ----------- х 20 % ПГПmax където: ПГПn -Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, на участника, чието предложение се разглежда; ПГПmax -Най-високо покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, притежавано от участник в процедурата. Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2012г, изразено в процент . Показател 3- Най-голям общ брой допълн. предложени покрития и преференции (К3)-20% най-голям общ брой доп. предл. покрития и преференции К3= ------------------------------------------------------- х20 % Общ брой доп. предл. покрития и преференции от съотв. участник КТЗ=К1+К2+К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2013