Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Групова рискова застраховка „Живот“ на персонала на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора“.Застраховат се работниците и служителите на дружеството по списък срещу настъпили събития, свързани с живота и здравето им. Застраховката да покрива следните рискове: - смърт от битова злополука; - смърт от общо заболяване; - трайна загуба на трудоспособност от битова злополука; - временна загуба на трудоспособност от битова злополука; - временна загуба на трудоспособност от общо заболяване; Застрахователната сума за едно лице да е 1000 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По приложена информация – приблизително 799 човека – 1 стр., която може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователните премии на всички служители на Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца считано от 00:00 часа на 01.01.2014г. до 31.12.2015г. 3.Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/ по банкова сметка; 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние; - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; -Общ брой допълнително предложени покрития и преференции - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения, посочен в работни дни /цяло число/. - Общи условия; - Предлагана цена – в лева , без ДДС и с включен 2% данък ЗП, подпечатана и подписана от управляващия дружеството; - Начин на плащане; - Срок на валидност на офертата- 120 календарни дни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1- Най-ниска стойност на застрахователната премия (К1) ЗПmin К1 = ---------- х 60 % ЗПn където: ЗПmin - минимална застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/, ЗПn - предложената застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда Показател 2- Най-голям общ брой допълнително предложени покрития и преференции (К2) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: най-голям общ брой доп. предл. покрития и преференции К2= -------------------------------------- х20 % Общ брой доп. предл. покрития и преференции от съотв. участник Показател 3- Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/ (К3) най-кратък срок, предложен срок от участник К3 = -------------------------------------------- х 20 % предложен срок от съответния участник К= К1+К2+К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2013