Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Обща гражданска отговорност“. Застраховане на отговорността за причинените от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора на трети лица имуществени и неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската си дейност. Една от основните дейности на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, за която желаем да възникне застрахователното събитие е поддръжка и експлоатация на водопроводна и канализационна мрежи. Застрахователят да носи отговорност, произтичаща и от „Изкопни дейности“, свързани с поддръжката и експлоатацията на ВиК мрежите и съоръженията. Агрегатният лимит на застраховката да е 200 000 лева, а лимита за едно застрахователно събитие да е 50 000 лева, без самоучастие. Застрахователното покритие да включва: - Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи; - Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката; - Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите; Изключен риск: - Чисти финансови загуби в резултат на недоставяне или неправилни параметри на доставяне на вода;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложение № 1 – годишен отчет на «ВиК» ЕООД, гр. Стара Загора за приходи и разходи за 2012 г. – 4 стр., което може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира на базата на реализиран годишен оборот от Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 3.Начин на плащане: Разсрочено /на 4 тримесечни вноски/ по банкова сметка; 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застрахова; - Общи условия. - Предлагана цена – в лева , без ДДС, подпечатана и подписана от управляващия дружеството. - Начин плащане. - Срок на валидност на офертата- 120 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2013