Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.Застрахователят, предоставя срещу платена премия, застрахователна защита на имуществените права на дружеството при настъпване на следните рискове: -Пожар – основно покритие (вкл.: пожар; мълния/гръм; експлозия; падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар); - Злоумишлени действия на трети лица; -Бедствия (вкл.: буря/ураган; вихрушка; смерч; паднали върху застрахованото имущество части от сграда, дървета и клони; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване/замръзване); - Земетресение; - Изтичане на вода и пара от водопроводна инсталация; - Свличане и срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложиние №1- 16 стр., коeто може да получите на горепосочения интернет адрес " Профила на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира, като обща сума от застрахователните премии за всички застраховани обекти на Дружеството и с включен 2% данък ЗП. 2.Качество на услугата: Застраховките следва да бъдат извършени от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 3. Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца, считано от 00:00 часа на 20.01.2014г. до 24:00 часа на 19.01.2015г. . 4. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/, по банкова сметка на Изпълнителя. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на актуално състояние. - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент. - Общ брой допълнително предложени покрития и преференции. - Общи условия. - Предлагана цена за изпълнение на услугата – в български лева, като обща сума от застрахователните премии на всички застраховани сгради на Дружеството и с включен 2% данък ЗП, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. - Начин на плащане - разсрочено /на 4 вноски/, по банкова сметка на Изпълнителя. - Срок за изпълнение на договора - дванадесет месеца, считано от 00:00 часа на 20.01.2014г. до 24:00 часа на 19.01.2015г. - Срок на валидност на офертата-120 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КИЗ = К1 + К2 + К3 Показател - Най-ниска стойност на застрахователната премия (К1) ЗПmin К1 = ---------- х 60 % ЗПn където: ЗПmin - минимална застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/, ЗПn - предложената застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда Показател- Платежоспособност - покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2) ПГПn К2 = ----------- х 20 % ПГПmax където: ПГПn -Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, на участника, чието предложение се разглежда; ПГПmax -Най-високо покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, притежавано от участник в процедурата. Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2012г. Показател - Най-голям общ брой допълн. предложени покрития и преференции (К3) най-голям общ брой доп. предл. покрития и преференции К3= ----------------------------------------------- х20 % Общ брой доп. предл. покрития и преференции от съотв. участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2013