Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Даниела Желева, Републка България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403, E-mail: dani_ri@abv.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска Ясла № 4 „Калинка“, гр. Ямбол“. Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в цялостно обзавеждане една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», ул. «Българка» № 20, гр. Ямбол, с цел ефективното и функциониране, съобразено с характеристиките на всяко помещение. Основните групи обзавеждане включват: обзавеждане на приемното помещение, кът за хранене, занималня, кътове за игра, спално помещение, офис на персонала, кухненски офис.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 39100000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и финансов ресурс на поръчката: 10537.50 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10538 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол, ул. "Българка" № 20

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, като с представянето им не отпада задължението за представяне на документа за регистрация. 2. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /когато участникът е регистриран/. 3. Оферта за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Приложение №2; 4. Техническо предложение на Изпълнителя, попълнено в Приложение №2А и съответно приложение 2.А.1, придружени със снимки /допустимо е снимките да бъдат представени на електронен носител/ на отделните артикули. 5. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Приложение №2.1 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП / Приложение № 3/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП / Приложение №4/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. 8. Участникът трябва да е изпълнявал през последните 3 (три) години към датата определена за краен срок за получаване на офертите, минимум два договора за доставка и монтаж на обзавеждане в детски заведения и/или жилищни или обществени сгради за настаняване и обитаване. 9. Участникът следва да представи декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (по образец Приложение № 7), съдържаща списък с основните изпълнени договори, включително стойностите, датите и контрагентите, придружен от препоръки за добро изпълнение. От описанието трябва да става ясно, че участникът е доставял и монтирал оборудване и обзавеждане съответстващо по вид на оборудването и обзавеждането в техническата спецификация неразделна част от настоящата документация. 10. Ценово предложение по образец Приложение № 5, заедно с приложения № 5.1 11. Списък с данни за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива). Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по раздел IV се представят за всеки от тях. При ползване на подизпълнител, подизпълнителят попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Приложение № 6/ 12. Пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции. 13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора Приложение №8; Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по точки 1, 2, 6, 7 и 8 от раздел IV се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението, като изискванията се прилага към членовете на обединението, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители документите по точки 1, 2, 6, 7 и 8 от раздел IV се представят за всеки подизпълнител, като изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва на база най-ниска обща цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

С оглед спазване на изискванията на чл. 101б, ал.2 от ЗОП, от датата на публикуване на настоящата покана, пълен достъп до документацията за участие и всички изискуеми образци на документи се предоставя на посочения интернет адрес на Община Ямбол - www.yambol.bg, в раздел "Обществени поръчки".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2013