Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403, E-mail: dani_ri@abv.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г.. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно »; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Калчево – с. Победа - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Безмер - ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 4 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Козарево – с. Стара река - СОУ „Климент Охридски“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №5 „Превоз на деца и ученици, учащи в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол от с. Стара река до ОУ „Любен Каравелов” и обратно с таксиметров автомобил.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000 (EA02) , 60120000 (EA02)

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници (За деца )
Таксиметрови услуги (За деца )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и финансов ресурс на поръчката: 46 309,59 лв. без ДДС 1. За Обособена позиция 1: «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно », в размер на 6 470 лв. без ДДС. 2. За Обособена позиция 2: «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Калчево – с. Победа - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно» в размер на 9 515 лв. без ДДС; 3. За Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол и обратно» в размер на 11 894,17 лв. без ДДС; 4. Обособена позиция № 4 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Козарево – с. Стара река - СОУ „Климент Охридски“, гр. Ямбол и обратно» в размер на 15 224,17 лв. без ДДС; 5. Обособена позиция №5 „Превоз на ученици, учащи в ОУ „Любен Каравелов”, по маршрут гр. Ямбол - с. Стара река - ОУ „Любен Каравелов” и обратно с таксиметров автомобил” в размер на 3206,25 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общена Тунджа и Община Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферти се подават за една или повече обособени позиции. Основни изисквания за изпълнение на поръчката За обособена позиция от №№1 до 4 - Транспортът на деца и ученици по всеки маршрут се извършва от един основен и един резервен автобус с подходяща вместимост и при спазване на условията за безопасност. Всеки от автобусите трябва да притежава Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им; Резервният автобус може да се използва като такъв максимум за два маршрута; Превозът на деца и ученици се извършва в почистени и добре проветрени автобус при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания;През зимния сезон превозното средство следва да е отоплено;Участниците трябва да представят офертите си в зависимост от специфичните характеристики по маршрути: необходими моторни превозни средства, разстояние по маршрута – прогнозен дневен пробег и максимални цени на 1км. в зависимост от вида на МПС до 22+1 места или над 22+1 места, в съответствие таблица предтавена в документацията. Таблицата е изготвена по данни на директорите на съответните училища. Участниците изготвят своите предложения при така представените условия. Предвид правото на учениците да се преместват от едно училище в друго през време на цялата учебна година, съществува възможност да възникне или отпадне необходимостта от определено превозно средство. С цел да се обезпечи непрекъснат превоз на деца и ученици през цялата учебна година е необходимо, участниците да оферират едновременно цени за специализиран превоз с автомобили до 22 места и за автомобили над 22 места; На основание чл. 61 ал.1 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице (физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се изискват) и предприятие (община). Неразделна част от договора е маршрутно разписание. Областният отдел „Контролни дейности-ДАИ” съгласува разписанието, заедно с подадени списъци съдържащи имената на превозваните лица, съгласно договора и декларация от директорите на учебните заведения за това че децата и учениците се обучават в поверените им учебни заведения. Съгласно чл. 67 – по време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз” с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.; При извършване на специализиран превоз на пътници (на ученици) всеки пътник (ученик) трябва да е снабден с карта (по образец) съгл. чл. 62 от Наредба № 33 от 03.11.1999г., удостоверяваща правото му да пътува. Картите се осигуряват от превозвача; Съгласно чл.65 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. – не се допускат правостоящи пътници с еднопосочна дължина над 30 км. Водачите на автобуси следва да притежават най – малко 2 години професионален опит и да са на възраст не по-малка от 25 години. За Обособена позиция № 5 - Превозът на 7 ученика съответно 3 - ма първа смяна, 4 -ма втора смяна, учащи в ОУ „Любен Каравелов”, следва да се извършва от лицата посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, чрез таксиметров автомобил, с необходимите обозначения от правоспособен водач, притежаващ валидно удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва на база най-ниска цена за километър общ пробег за позиции от № 1 до № 4. При класирането на участниците се взема предвид цената предложена от участника за превозно средство с вместимост посочена в таблицата в раздел ІІ, т.2.1.5. от настоящата документация. Оценката на офертите за обособена позиция №5 се извършва на база най-ниска предложена цена за километър по дневна тарифа; На първо място се класира участник, дал най-ниска цена. Всеки следващ участник се класира съответно на второ, трето и т.н. място. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „най – ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти .

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, като с представянето им не отпада задължението за представяне на документа за регистрация. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност; Когато участникът е регистриран по Закона за търговския регистър е достатъчно само посочване номер на ЕИК в Приложение № 1 – сведения за участника.Когато участникът е обединение/ консорциум на юридически и/ или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да сочи представляващия обединението и да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/ консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.2. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /когато участникът е регистриран/.3. Оферта за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Приложение №2; 4. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Приложение №2.1; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП / Приложение № 3/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП / Приложение №4/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.Забележка: Не може да участва в настоящата обществена поръчка участник, за който съществуват обстоятелства посочени в чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. За другите условия моля запознайте се с документацията за участие и всички изискуеми образци на документи по поръчката, достъпни на www.yambol.bg, раздел "Обществени поръчки", от датата на публикуване на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2013