Версия за печат

BG-с. Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Смирненски", ул. "Мусала" №1, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, За: Росица Тодорова Койнова, Димитрина Димитрова Димитрова, Р България 9630, с. Оброчище, Тел.: 0895 554075, E-mail: smirnenski_1923@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Смирненски"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І - VІІІ клас при СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, включени в целодневна организация на учебния процес. Доставка на безплатни закуски за учениците от І-ІV клас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55520000 (FA03)

Описание:

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна (За училища )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежедневно обедно хранене на учениците от І - VІІІ клас, вкючени в целодневна организация на учебния процес в СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич за учебната 2013/2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: учебната 2013/2014 г. 2. Място на изпълнение на поръчката: СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич 3. За доказване на икономическите и финансови възможности на кандидата: Участникът следва да приложи копие на ГФО за последната финансова година, с цел удостоверяване на положителен финансов резултат от дейността 4. За доказване на техническите възможности кандидата представя: - Декларация за транспортните средства, с които разполага участника, необходими за изпълнение на поръчката, с приложени заверени копия от следните документи: Удостоверения от ОДБХ за регистрацията им за транспортиране на храна и за собствените МПС - Свидетелства за регистрация, за предоставените МПС от трети лица - свидетелства за регистрация и договори, доказващи основанието и срока за предоставянето им (наем, лизинг и др). 5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 за липса на конфликт на интереси. 7. Декларация за участие на подизпълнител 8. Декларация за липса на задлъжения към НАП и Община. 9. Оферта - ценово предложение по отделните позиции по САПИ 10. Декларация на обектите за приготвяне на закуски, с които разполага участника, необходими за изпълнение на поръчката, с приложено заверено копие от удостоверение за регистрация на обекта по ОДБХ по чл. 12 от Закона за храните 11. Копие на документ за внедрена система за управление на безопасност на храните (ISO 22000:2005 или еквивалент) или за внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР) или процедури в съответствие с принципите на системата и система за управление на безопасността на храните, въведени в обекта. 12. Копие от удостоверение за вписване на транспортно средство в регистъра на РЗИ 13. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 14. Удостоверение за регистриране на участника по ОДБХ за търговия с храни (заверено копие)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, който не отговаря на поставените изисквания от възложителя за изпълнение на поръчката от т. 3 до т. 14 включително. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана и друга информация по процедурата са публикувани на официалната интернет страница на Община Балчик www.balchik.bg и общински вестник гр. Балчик

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2013