BG-с. Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Смирненски", с. Оброчище ул. Мусала" №1, За: Росица Тодорова Койнова, Димитрина Димитрова Димитрова, Р България 9630, с. Оброчище, Тел.: 089 5554075, E-mail: smirnenski_1923@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Превоз на учители по направление Добрич-Оброчище и обратно. Превоз на ученици VIII-XII клас от с. Одърци и с. Батово до с. Оброчище и обратно през учебната 2013/2014г. по определени маршрути и разписания. Услугата се извършва, чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000 (MF06)

Описание:

Пътни транспортни услуги (С използване на междуградски автобус )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежедневен превоз на учители и ученици за учебната 2013/2014 г. по направления Добрич-Оброчище-Добрич, Одърци-Батово-Оброчище и обратно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добрич-Оброчище-Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ценова оферта 2. Документ за закупена документация за участие-оригинал или заверено копие 3. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата от търговския регистър при Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от три месеца от крайния срок за депозиране на офертата-оригинал или заверено копие. 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние: - Заверено копие от Годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите за 2012 г., с изключение на новорегистрираните. - Удостоверение за липса на задължения към НАП-оригинал или заверено копие. - Удостоверение за липса на задължения към Община Балчик - Удосоверение за липса на задължение към общината по адрес и седалище на участника-оригинал или заверено копие. 5. Информация за имената на подизпълнителите , които ще участват при изпълнение на поръчката, като те трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния кандидат и дела за тяхното участие. 6. Декларация за наличие и липса на подизпълнители. 7. Декларации относно съответствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Когато участникът предвижда подизпълнители е необходимо да представи декларация за съответствие на обстоятелства по чл.47, ал.а, ал.2 и ал.5 и за тях. 8. Проекто- договор, който не се попълва, но се подписва и подпечатва от кандидата. 9. Декларации от кандидата, че познава и приема условията на проекта на договора. 10. Списък на документите, съдържащи се в офертите, подписан от участника. 11. Заверено копие от сключена застраховка "Гражданска отговорност". 12. Заверено копие от сключена застраховка "Злополука". 13. Заверено копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз на пътници. 14. Удостоверение за транспортна годност на МПС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, който не отговаря на поставените изисквания от възложителя за изпълнение на поръчката от т.1 до т.14. Публичната покана и друга информация по процедурата са публикувани на официалната интернет страница на Община Балчик-www.balchik.bg и общински вестник гр. Балчик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2013