Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода №1, За: Атанас Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/index2.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обявява процедура за възлагане на услуга със следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработване на технически проект за реконструкция и ремонт на обществена сграда с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства с цел кандидатстване на община Твърдица по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на технически проекти за реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица за кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на офертата на участник не може да надвишава 50 000 лева без ДДС като бюджетът за всяка отделна позиция е както следва: - За обособена позиция № 1 – 20 000 /Двадесет хиляди/ лева без ДДС - За обособена позиция № 2 – 30 000 / Тридесет хиляди/ лева без ДДС; Предложената цена следва да се съобрази с максималните допустими разходи съгласно Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и референтните цени определени от ДФЗ за всяка отделна услуга по подготвка на инвестиционния проект, част от допустимите предварителни разходи. Участник, чиято оферта надхвърля горепосочените прагове ще бъде отстранен от участие. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Участник може да подаде оферта за една обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ІІІ1. Общи изисквания към изпълнителя, свързани с проекта: 1.1. Изпълнителят да планира и извършва всички задачи в съответствие с обхвата на Техническото задание и при спазване на условията на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. 1.2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение дейностите по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 1.4. Изпълнителят има задължението да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на Възложителя. 1.5. Изпълнителят има задължението да следи и докладва за нередности при подготовката на проектното предложение, обект на настоящата публична покана. В случай на установена нередност, изпълнителя е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 1.6. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на договора си, както следва за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта; 1.7. При подготовката на всякакъв тип документи по проекта Изпълнителят да спазва изискванията за визуална идентификация и публичност и информация на ПРСР. 1.8. Изпълнителят следва да разполага с квалифициран персонал с познание и квалификация в сферата на проектантските услуги по подготовка на инвестиционни проекти. ІІІ2. Изисквания към участниците: 2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на Участника. 2.2. Да имат общ оборот за последните 3 (три) години и/или от датата на която са регистрирани за всяка обособена позиция както следва: - За обособена позиция № 1 – 20 000 /Двадесет хиляди/ лева без ДДС - За обособена позиция № 2 – 30 000 / Тридесет хиляди/ лева без ДДС; 2.3. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот, както следва: - За обособена позиция № 1 –, от проектантски дейности по изготвяне на идейни и/уили технически и /или работни проекти за реконструкция и ремонт на жилищни, административни и обществени сгради, включително и такива финансирани по европески програми не по-малко от 20 000 /Двадесет хиляди/ лева без ДДС - За обособена позиция № 2 – от проектантски дейности по изготвяне на идейни и/или технически и/или работни проекти за реконструкция и/или рехабилитация на пътища, улици и др. сходни с предмета на публичната покана и във връзка с проекти, финансирани по европейски програми 30 000 / Тридесет хиляди/ лева без ДДС; В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването по т.2.1, ще се прилага за обединението (консорциум и др.) като цяло, спрямо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност /а не за всеки поотделно/. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансово състояние на Участника. Копие от отчетите за приходите и разходите за (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език; Когато участникът е физическо лице се представя документ за дохода по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон за последните три години. Представянето на отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва по критерия “Икономически най-изгодна оферта”. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта” по условията на долуописаната Методика. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници. Показатели за оценяване: (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. (Ср) Предложен срок за изпълнение на дейностите в календарни дни Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Фп*0,50) +(Ср*50); ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп. Указания за определяне на оценката по всеки показател: V.2. 1. (Ср) Предложен срок за изпълнение на дейностите

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2013