Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност” и застраховка „Автокаско” на автомобилите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.Обществената поръчка е с две обособени позиции: задължителна застраховка „Гражданска застраховка”, при която срещу платена застрахователна премия застрахователят покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди, вследствие притежаването и/или използването на моторно превозно средство, съобразно законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие. Застрахователят предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на МПС в резултат на настъпили застрахователни събития и застраховка „Автокаско”, която покрива следните рискове: пълно КАСКО в т.ч. кражба или грабеж на МПС за територията на Република България и ЕС, без самоучастие и авансови бонуси. Застрахователната сума да е посочена съгласно приложения списък по МПС - та и всички застахователи да я приемат за действителна стойност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение №1- 5 стр. и Приложение №2- 2 стр., които могат да бъдат получени на горе посочения интернет адрес "Профил на купувача", обция "Публични покани". Обособени позиции – има: за обособена позиция №1: Задължителна застраховка „Гражданска застраховка”- 20 000 лв. без ДДС; за обособена позиция №2: Застраховка „Автокаско” – 10 000 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците да имат сключен договор за сервизно обслужване с минимум два автосервиза за региона на гр.Стара Загора, което се доказва със списък-декларация на сервизите с които участникът има договор. 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховка, като застрахователните полици влизат в действие, в зависимост от крайната дата на застрахователната полица за всеки отделен автомобил. 3.НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователните премии на всички автомобили за всяка от обособените позиции и с включен 2% данък ЗП, посочени съответно в приложение №1 и приложение№2. 4.КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Разсрочено /на 4 тримесечни вноски/, с банково платежно нареждане. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: 6.1.Копие на лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 6.2. Списък-декларация на сервизите с които участникът има договор. 6.3.Копие на актуално състояние. 6.4.Предлагани цени за изпълнение на услугата, в български лева, които да включват, както единичните цени, така и общата сума от застрахователните премии на всички автомобили за всяка от обособените позиции и с включен 2% данък ЗП, подпечатани и подписани от представляващият дружеството. 6.5.Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, на участника, изразено в процент. 6.6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения-посочен в работни дни. 6.7. Срок за изпълнение на поръчката. 6.8. Начин на плащане. 6.9. Общи условия . 6.10.Срок на валидност на офертата-90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка за „Застраховка Гражданска отговорност” се изчислява по следната методика: КГО = К1 + К2 + К3 Комплексната оценка за Застраховка „КАСКО” се изчислява по следната формула: КК = К1 + К2 + К3 ПОКАЗАТЕЛИ тежест 1.Най-ниска стойност на застрахователната премия (К1) - 60 % 2.Платежоспособност - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2)- 30 % 3.Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения – в работни дни (предложението трябва да е в цяло число) (К3) - 10 % Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2012г, изразено в процент . Показател - Най-ниска стойност на застрахователната премия (К1) ЗПmin К1 = ---------- х 60 % ЗПn където: ЗПn - предложената застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда ЗПmin – най- ниска застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/. Показател Платежоспособност - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2) ПГПn К2 = ----------- х 30 % ПГПmax където: ПГПn -Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, на участника, чието предложение се разглежда; ПГПmax -Най-високо покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент, притежавано от участник в процедурата. Показател 3: Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/ (К3) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: най-кратък срок К3 = ------------------------------------------ х 10 % предложен срок от съответния участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013