Версия за печат

BG-с. Гърмен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гърмен, ул. Първа N 35, За: Борис Николов - мл. експерт "Програми ЕС", Република България 2960, с. Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Място/места за контакт: Община Гърмен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.garmen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.garmen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изработване на технически проект за : "Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен и Горно Дряново и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в Лещен, Горно Дряново и Ковачевица". В рамките на настоящата поръчка Изпълнителят следва да изготви техническия проект в съответствие с действащата нормативна уредба за проектиране – наредба N4 (за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) и наредба N8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. При разработване на техническия проект, трасетата на водопроводите подлежащи на реконструкция и рехабилитация, да бъдат съобразени със съществуващата улична регулация. Проектът да се разработи по следните проектни части: I - Част “Водоснабдяване” . II - Част “Геодезия” III - Част “Пътни работи и ВОД” IV - Част “Конструктивна” V - Част “План за безопасност и здраве” (ПБЗ) на всички СМР. VI - Част “Геология” Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за село Лещен; 2. Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за село Горно Дряново; 3. Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Лещен; 4. Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Горно Дряново; 5. Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Ковачевица. Съгласно Задание за проектиране приложено към документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Да се изработи технически проект за "Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за с.Лещен и с.Горно Дряново и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Лещен, с.Горно Дряново и с.Ковачевица – община Гърмен“. Техническия проект да бъде с обхват, както следва: - реконструкция на външен водопровод от съществуващо водоснабдително съоръжение (резервоар) за село Лещен, община Гърмен - около 400 м; - реконструкция на водоснабдително съоръжение за село Лещен, община Гърмен – резервоар за питейна вода и изготвяне на проект за реконструкция /разширение/ изграждане; - реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в село Лещен, община Гърмен - около 4 700 м; - реконструкция на външен водопровод, изграждане на съоръжения за село Горно Дряново, община Гърмен - около 600 м; - реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в село Горно Дряново, община Гърмен - около 500 м; - реконструкция на водоснабдително съоръжение за село Горно Дряново, община Гърмен – резервоар за питейна вода и изготвяне на проект за изграждане; - реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в село Ковачевица, община Гърмен - около 8 200 м; Техническия проект да се разработи въз основа на: • Действащата кадастрална карта на населеното място; • Действащия регулационно - застроителен план на населеното място; • Изходни данни по отношение на подавано водно количество от водоизточника до населеното място;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Гърмен

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А) Финансово икономически: 1. Участникът трябва да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката, за предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012г.) общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 150 000.00 лева без ДДС. Сходни с предмета на поръчката са дейности по изготвяне на идейни, технически и работни проекти - попълнени данни в Образец 6 и копия на годишен финансов отчет за приходите и разходите, баланс ( или декларация свободен текст ако финансовите отчети са обявени в Търговския регистър). 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 и следващите от ЗУТ или еквивалентна застраховка - доказва се с копие на застрахователната полица. Забележки: За участник, установен/регистриран в Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171 и следващите от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на изискуемата, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участикът. Чуждестранните участници следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка. Б) Технически изисквания: 1. Участникът трябва да има през последните три години, считано до датата на подаване на офертата изпълнени или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение /минимум два договора за изготвяне на идейни, технически и работни проекти за ВиК – мрежи и инсталации - Доказва се с данни в Образец 7 и приложени копия от договори или референции. 2. Участникът трябва да притежава сертификат за внедрени ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството» или еквивалентен - доказва се със заверени копия на сертификати. Всички сертификати се представят и в превод на български език. 3. Участникът трябва да има на раположение екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Минимален екип включващ: Проектант специалност „ВиК” или еквивалентно, притежаващ „Пълна проектантска правоспособност” (ППП) или еквивалентно. Проектант специалност „Строителен инженер - ПГС/ССС” или еквивалентно, притежаващ „Пълна проектантска правоспособност” или еквивалентно Проектант специалност „Геодезия” или еквивалентно, притежаващ „Пълна проектантска правоспособност” или еквивалентно, Експерт по „Безопасност и здраве” или еквивалентно, притежаващ „Пълна проектантска правоспособност”/ или сертификат или еквивалентно, Експерт по „Пожарна безопасност” или еквивалентно, притежаващ „Пълна проектантска правоспособност”/ или сертификат или еквивалентно, Всички експерти трябва да имат минимум 3 години стаж по изискуемата специалност. Доказва се с данни попълнени в Образец 8 и приложени копия на дипломи, удостоверения за „Пълна проектантска правоспособност” и документи за професионален стаж В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискванията по А/ т.1 и Б/ т. 1 и т.3 се отнасят за обединението като цяло, а за изискванията по А/ т.2 и Б/ т.2 за членовете който ще изпълняват проектиране. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) съгласно следната формула: КО = ТО + ФО Където, ТО –Техническа оценка - мах. 60 точки; ФО – Ценово предложение - мах. 40 точки 2. Показатели за оценяване са: 2.1. Техническа оценка – ТО = П 1 + П 2 П 1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимум 40 точки; П 1 = (Сmin /Ci) x 40 Където Сi e срока в дни (календарни) за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото предложение на съответния участник Където Сmin e минималния срок за изпълнение на поръчката съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение и обоснован с приложен към техническото предложение план за действие. Срокът за изпълнение на поръчката трябва да е посочен в цели числа и да отразява реалистично изпълнението на дейностите съгласно обема и спецификата на проекта. П 2 – Методология и план за работа – максимум 20 точки; 20 точки получава предложение за което са налице: 1. Ясно и аргументирано описано разбирането на участника за естеството и обхвата на поръчката вкючително методите и етапи на изпълнение. 2. Описани са детайлно дейностите при изпълнение на поръчката и е представен план за действие, който обосновава предложения от участника срок. 3. Описани всички използвани ресурси /човешки и технически/ и тяхното разпределение по дейности и етапи. 4. Идентифицирани и описани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, направена е оценка на идентифицираните рискове и са предложени мерки за тяхното управление. 10 точки получава предложение, за което е налице едно от следните: 1. Описанието на участника за естеството и обхвата на поръчката е формално /перефразирано е заданието за проектиране/. 2. Описаните дейностите при изпълнение на поръчката са представени формално /само изброени, без обяснения/. 3. Описани са ресурсите /човешки и технически/, които участника предвижда да използва при изпълнение на поръчката, но не е представено тяхното разпределение по дейности и етапи. 4. Не са описани рисковете и/или предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и/или са описани рискове, но мерките за тяхното управление са формални /имат общ характер – не отразяват конкретиката на предмета на поръчката/. 5 точки получава предложение, за което са налице повече от едно от следните: 1. Описанието на участника за естеството и обхвата на поръчката е формално /перефразирано е заданието за проектиране/. 2. Описаните дейностите при изпълнение на поръчката са представени формално /само изброени, без обяснения/. 3. Описани са ресурсите /човешки и технически/, които участника предвижда да използва при изпълнение на поръчката, но не е представено тяхното разпределение по дейности и етапи. 4. Не са описани рисковете и/или предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, и/или са описани рискове, но мерките за тяхното управление са формални /имат общ характер – не отразяват конкретиката на предмета на поръчката/. 1 точка получава предложение, за което е налице едно от следните: 1. Не е представено описание на участника за естеството и обхвата на поръчката. 2. Не са описани дейностите при изпълнение на поръчката. 3. Представения план за действие не обосновава предложения от участника срок. 4. Не са описани ресусрите, които участника предвижда за изпълнението на поръчката. Пояснения : Ясно – означава разбираемо и еднозначо (недвусмислено) Аргументирано – означава обосновано, мотивирано, доказано (подкрепено) от останалите документи и описания. 2.2. Финансова оценка - ФО ФО – Предложена цена – максимум 40 точки ФО = (Цmin / Цi) x 40 Където Цi e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник; Където Цmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие, публичната покана, образците и техническото задание, свързани с настоящата поръчка се намират на адрес: www.garmen.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/09/2013