Версия за печат

BG-гр. Сапарева баня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сапарева баня, ул. Германея № 1, За: инж.Радка Георгиева, България 2650, гр. Сапарева баня, Тел.: 0707 23378, E-mail: sap_obа@abv.bg, Факс: 0701 47918

Място/места за контакт: Общинска администрация - гр. Сапарева баня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.saparevabanya.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.saparevabanya.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за Извършване на услуга с предмет: „Възстановяване на нарушени местообитания” - Дейност 3 по проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017,процедура №BG16PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77231600

Описание:

Услуги по залесяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Подготовка на терените за залесяване, включващи отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки подотдел- 10.9ха - 1962.00лв. без ДДС; 2.Залесяване на терени с широколистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване- 2,9ха- 20033.20 без ДДС; 3.Залесяване на терени с иглолистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване – 8ха - 29480.00 без ДДС; 4.Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за широколистна гора – еднократно- 2,9ха - 2001.00 лв. без ДДС; 5.Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за иглолистна гора – еднократно-8 ха- 2944.00 без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56420 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сапарева баня

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мин. изисквания за иконом. и финансово състояние:Годишния оборот от дейността на участника, сходна с предмета на поръчката - залесяване трябва да е не по-малко от 168 000лв. без ДДС общо за последните 3 /три/ отчетни години (2010,2011и 2012г.);Доказв. документи: Справка-декларация за годишния размер на оборота-образец №11; Оригинал или заверено от участника копие на Годишен финансов отчет за последните 3 /три/ отчетни години;Техн. възможности и квалификация на участниците: А/Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 от ЗГ.Доказв.документ: Участникът следва да представи заверено с гриф „Вярно с оригинала” ксерокопие от Удостоверение за вписване в регистрите на ИАГ съгласно чл.241 от ЗГ. Б/Участникът е длъжен да има назначено по трудов договор минимум 1 техническо лице /лесовъд – регистриран за създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи/. В/ Участникът да е изпълнил за последните 3г. най-малко 2 договора със сходен предмет.Изискват се и мин. 2 броя препоръки за добро изпълнение по посочените договори.Доказв.документи:1.Списък,съдържащ основните договори за залесяване през последните три години (2010, 2011, 2012 г.) - образец № 14. Към списъка, участникът прилага минимум ксерокопие на 2бр. изпълнени договора с предмет сходен с предмета на общ. поръчка и 2 бр. референции от съответните контрагенти.Г/Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, който да е в минимално изискуем състав, както следва:Ръководител екип–1брой,който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:Квалификация: Притежава диплома за висше образование , специалност „Горско стопанство” или еквивалентно. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи. Професионален опит:не по- малко от 3 години опит стаж по специалността. Техн. ръководител- 1 брой, който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:Квалификация: притежава диплома за завършено средно образование по специалността „Горско стопанство и дърводобив“ или еквивалентно с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен „лесовъд“ и/или „техник лесовъд“. Да притежава удостверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.Професионален опит: Не по- малко от 2 години опит стаж по специалността.Доказв. документи: Справка -декларация - образец № 15 с приложени към нея за всяко едно от лицата по справката: 1. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” ксерокопие от диплома за завършено образование, сертификати и др. и удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи за Ръководителя на екипа и за Техническия ръководител;2. Към справката се прилагат копия на документи, удостоверяващи професионалния стаж - например копие на трудова книжка и осигурителна книжка, служебна книжка, копие от сключени граждански договори и други относими документи за Ръководителя на екипа и за Техн. ръководител; 3. Декларация от съответното лице (Ръководителя на екипа и Техн. ръководител)- образец №15.1. Д/ Участникът трябва да разполага с изпълнителски състав - собствени или наети лица - залесители, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката.Доказв. документи: Справка-декларация - образец № 16. Е/ Участникът трябва да разполага със следната собствена или наета техника:Минимум:1 бр. моторен свредел;1бр. високопроходим автомобил;садилни мечове – мин.15 броя;1бр. храсторез и/или моторна резачка. Доказв. документи: Справка-декларация – образец №17.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва след определяне на комплексна оценка, изчислена на база на оценки по всеки показател, включително относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Коплексната оценка КО на всяко предложение се получава по формулата:КО= К1 + К2 КО е комплексната оценка на съответния участник. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на КО е 100 точки.К1= предложена крайна цена (65 точки). За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К1 е 65 точки и за всяка една оферта се изчисляват , по следната формула:Kl=(Smin/Si)x65, където Si - крайна цена в лева на съответната фирма. Smin- минимално предложена крайна цена е най-ниската предложена крайна цена от участник. К2= срок за изпълнение на поръчката (35 точки). За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К2 е 35 точки и за всяка една оферта се изчисляват , по следната формула:K2=(Сmin/Сi)x35, където Ci- предложения срок за изпълнение на съответната оферта. Cmin- представлява най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни от всички оферти. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая. Офертата получила най-голям брой точки се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: Плик 1 "документи за подбор": 1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата), подписано от участника – Образец № 1; 2. Данни за лицето, което прави предложението / в случай, че лицето е търговец, вписан в Търговския регистър при агенцията по вписванията, е достатъчно да се посочи ЕИК и/или електронна разпечатка от Търговски регистър за актуален правен статут. 3. Участникът следва да има опит при осъществяването на лесокултурни мероприятия, включително залесяване на горски територии. Участникът да докаже с препоръки за добро изпълнение и ксерокопие от изпълнени договори, че през последните три години /2010, 2011, 2012/ е изпълнил поне два договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Препоръката и договорите следва да се отнасят за един и същи обект. *сходна предмет - залесяване на горски територии. 4. Декларация за съгласие с условията на договора – Образец № 5; 5. Административни сведения за участника – Образец №6; 6. Декларация за срок на валидност на офертата- Образец №7 ; 7. Приложеният към настоящата документация проект на договор, попълнен с административни данни, подпечатан и подписан на всяка страница – Образец № 4; 8.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 8, Образец № 9, Образец № 10; 9.Справка-декларация за годишния размер на оборота на участника от общата му дейност за последните3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.) – образец № 11; 10.Декларация за участие на подизпълнител – Образец № 12; 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 13. 12.Списък с основните договори изпълнени през последните три години – Образец № 14. 13.Ксерокопие от Удостоверение за вписване в регистрите на ИАГ съгласно чл.241 от Закона за горите. 14.Справка-декларация за квалифициран персонал на участника, който ще отговаря за извършване на поръчката - Образец № 15; 15.Декларация за разположение на екипа - Образец № 15.1; 16.Справка-декларация за изпълнителски състав - Образец № 16; 17.Справка-декларация за техническото оборудване - Образец № 17; 18. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 19.Копие от документ за регистрация на участника по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същият не е регистриран; 20.Други документи по преценка на участника. 22.ПЛИК №2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:Техническо предложение - Образец № 2;23. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №3 - “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” - Ценовото предложение – Образец № 3 и попълнена Количествено - стойностна сметка.Оферта, която не е изготвена, съгласно изискванията на Възложителя се отстранява от разглеждане и оценяване.Отварянето, разглеждането и оценката на офертите ще се извърши на деня,следващ получаването на офертите. В случай , че е почивен ден на първия работен ден.Определеният за изпълнител участник при подписването на договора е необходимо да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата чл. 47,ал. 1, т. 1от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47,ал. 5 от ЗОП.В профила на купувача на интернет страницата на Община Сапарева баня www.saparevabanya.bg е предоставен достъп до документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2013