Версия за печат

BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Многопрофилна болница за активно мечение - Хасково" АД, бул. "Съединение" №49, За: Кристиян Рангелов - Главен юрисконсулт, Република България 6300, Хасково, Тел.: 038 606783, E-mail: mbal_haskovo@mail.bg, Факс: 038 606783

Място/места за контакт: "МБАЛ - Хасково" АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-haskovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://mbal-haskovo.com/?module=contracts.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Изработка,доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на "МБАЛ-Хасково" АД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация неразделна част от публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Хасково" АД, гр. Хасково, бул. Съединение № 49

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложение; 2. Декларация за извършен оглед; 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката; 4. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни,но не повече от 10 дни; 5. Гаранционен срок на обзавеждането минимум 2 години; 6. Срок за валидност на офертата не по-кратък от 30 /тридесетдесет/ календарни дни, считано от датата на подаване на офертата;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2013 14:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Неразделна част от публичната покана са образците на документите публикувани в профила на купувача (Приложение №№1,2,3 и 4) и конструктивни чертежи за предлаганите мебели. 2.В едно с офертата участникът да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП , издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2013