Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция на Природен парк - Русенски лом, Бул. "Скобелев" - 7, За: Милко Сотиров Белберов - Директор, Р.България 7000, Русе, Тел.: 082 872397, E-mail: hristova@lomea.org, Факс: 082 828730

Място/места за контакт: ДПП Русенски Лом

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lomea.org.

Адрес на профила на купувача: www.lomea.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дирекция на ПП Русенски Лом изгради Природозащитен комплекс в с. Нисово. В сградата е използвана идеята да е максимално икономична и енергийна. С цел прилагане на добри практики и новости за опазване на околната среда искаме да осигурим независимо ел захранване от фотоволтаични панели инсталирани на подходящо място и свързани с ел. мрежата, изградена в комплекса, за подпомагане електрозахранването на сградата. Това е причината да се изисква от кандидата за изпълнение на поръчката представяне на проект, изготвен от проектант с правоспособност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09331200, 09332000

Описание:

Слънчеви фотоволтаични модули
Инсталация за използване на слънчева енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на допълнително ел. захранване от фотоволтаични панели в рамките на одобрения бюджет на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територия на природен парк "Русенски Лом", землище на с.Нисово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи: - Списък на изпълнени договори през последните четири години (2008,2009,2010, 2011 и 2012) със сходен предмет, придружен от препоръки за добро изпълнение. Той трябва да е изпълнил най-малко три договора със такъв предмет. -ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват: проектиране и изграждане на соларни паркове; - ISO 27001:2005 - или еквивалент за внедрена система за информационна сигурност с обхват: система за управление сигурността на информацията, приложена за проектиране и изграждане на соларни паркове

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансова част (Предлагана цена) - до 25 т. Времева част (Срок за изпълнение) - до 25 т. Специална част (Техническо предложение) - 10,30 или 50 т. Организация и изпълнение на обекта - 20т. Описани и отчетени възможни рискове при изпълнение на поръчката и пределожени мерки за преодоляване - 10т. Мерки за опазване на околната среда - 10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/09/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника трябва да съдържа: Списък на документите , Административни сведения за участника, Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, Справка-декларация, съдържаща списък на договори, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните четири години, Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Ценово предложение. Технически проект. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на процедурата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/09/2013