Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в МУ-Варна съгласно приложена спецификация /Приложение № 2/. Поръчката включва изработка, доставка и монтаж на учебни маси, компютърни маси, бюра, секции/шкафове и други. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени спецификацията /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39151000, 39120000

Описание:

Различни видове мебелировка
Маси, шкафове, бюра и библиотеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на учебни маси, компютърни маси, бюра, секции/шкафове и други посочени по вид и количество в спецификацията /Приложение № 2 към документацията/-общо 367 броя от 57 вида мебели. Възложителят си запазва правото при възникнала необходимост и при наличие на финансов ресурс да заяви допълнителни количества от посочените мебели, както и да изисква изработката, доставката и монтажа на други мебели, извън посочените в спецификацията, като стойността на тези мебели се определя на база оферирани в ценовата оферта на участника цени на материали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на възложителя.За изработката, доставката и монтажа на учебни маси, компютърни маси и бюра, секции/шкафове и други посочени в спецификацията /Приложение № 2/, участникът следва да оферира единична цена без вкл.ДДС на 1 брой от съответния артикул и обща стойност съгласно приложената Количествено-стойностна сметка. Възложителят си запазва правото при възникнала необходимост и при наличие на финансов ресурс да заяви допълнителни количества от посочените мебели, както и да изисква изработката, доставката и монтажа на други мебели, извън посочените в спецификацията, като стойността на тези мебели се определя на база оферирани в ценовата оферта на участника цени на материали. Възложителят индивидуализира допълнителните мебели според конкретната необходимост и финансова обезпеченост, като изпълнителят за своя сметка извършва проектиране и представяне на мебелите със специализирана програма – триизмерно и с коригиране на необходимите детайли. Предложената крайна цена, трябва да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с изработването, доставката и монтажа на стоките (за труд, материали, опаковка, доставка, транспортни и др.разходи, данъци, такси, мита до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно). В предложените от участника единични цени на материали, които ще послужат за определяне стойността на мебелите не включени в спецификацията, които евентуално възложителят ще поръча, трябва да са включени всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с изработването, доставката и монтажа на стоките (за труд, материали, опаковка, доставка, транспортни и др.разходи, данъци, такси, мита до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно).Срок за изпълнение на поръчката за посочените в спецификацията количества и видове мебели – не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни от сключване на договора. Срок за изпълнение при допълнителни заявки – не по-дълъг от 15 /петнадесет/ работни дни от получаване на заявката. Гаранционен срок – не по-малък от 2 години. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участникът следва да разполага с офис/база/представителство в гр.Варна с наето на трудов договор лице. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Стоките доставяни от подизпълнител се фактурират от изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула: К цена = К1+К2 Показател К1 - “Предложена обща стойност без ДДС, изчислена на база предоставена от Възложителя КСС” с относително тегло в комплексната оценка – 0,92. Където К1 е съотношението към най-ниската предложена цена по Количествено-стойностна сметка изчислена по следната формула: Ц min К1 = ----------------- х 0,92, където : Ц n “Цmin.” е най-ниската предложена цена ; “Цn” е цената на n- я участник. “0,92” е относителното тегло на показателя. Показател К2 - “ Предложена обща стойност без ДДС на материали за изработка на допълнителни мебели, които не са включени в спецификацията” с относително тегло в комплексната оценка – 0,08. Където К2 е съотношението към най-ниската предложена цена изчислена по следната формула: Ц n К1 = ----------------- х 0,08, където : Ц max “Цmax.” е предложеният най-висок процент отстъпка; “Цn” е процента отстъпка на n- я участник. “0,08” е относителното тегло на показателя. На първо място се класира участника с най-висок сбор точки – К цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец.2.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя – изготвя се от участника. Предложеното от участника обзавеждане трябва да е с параметри идентични с изисквания на Възложителя. В предложението участника трябва да опише подробно параметрите на предлаганите от него мебели.3.Схеми, визуализация, проекти и/или чертежи на всички оферирани от участника мебели по посочените от възложителя размери в спецификацията – заверени с подпис и печат от участника.4. Ценова оферта по образец с приложена Количествено - стойностна сметка. Представят се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата на участника.5. Попълнена Декларация за извършен оглед на обектите, за които е предназначено обзавеждането – образеца на декларацията се предоставя от представител на Възложителя на място при извършване на огледа.Датите за оглед и телефонът за записване са посочени в Приложение № 1 от документацията. Огледът се извършва от оправомощен представител на участника - наето на трудов договор лице в офис/база/представителство в гр.Варна.6. Доказателства за наличието на собствен или нает офис/база/представителство в гр.Варна – заверено от участника копие от документ за собственост, договор за наем или друг документ удостоверяващ правото на участника да използва имота.7. Доказателства за наето на трудов договор лице в офис/база/представителство в гр.Варна – заверено от участника копие;8. Документ за внесена гаранция за участие – заверено от участника копие на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция-гаранцията за участие е в размер на 650лв.9. Опис на документите съдържащи се в офертата.10. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие.Документите от т.1 до т.9 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника.Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, длъжностните лица могат да изискат от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта със стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 30.08.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2013