Версия за печат

BG-гр. Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ”21 септември” №6, За: Димитрин Димитров, България 9600, гр. Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: гр. Балчик, пл. ”21 септември” №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Осъществяване на одит по проект "Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000, 79212100

Описание:

Одиторски услуги
Услуги по финансов одит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на настоящата поръчка е да бъде избран независим одитор, който да извърши независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“ Целта на Възложителя е да избере Изпълнител - одитор, притежаващ практически опит в областта на осъществяване на финансов одит по проекти, както и в одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта, който да изрази независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с националните и международните одиторски стандарти. При изпълнението на предмета на поръчката се цели изпълнението на всички необходими и взаимосвързани процедури в съответствие с Международните стандарти за одит, за да се изрази независимо становище за автентичността на всички аспекти на финансовите отчети, изготвени съгласно приложимото законодателство по време на изпълнението на проекта. Основната цел на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Одитът трябва да приключи с изготвянето на доклад за одит, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4875 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на настоящата поръчка трябва да бъде осъществен одит по проект "Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“ в съответствие с приложимите Международните стандарти за одит. Основната цел на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Одитът трябва да бъде извършен при спазването на ясно дефинирани стандарти. Приложимите стандарти, по които следва да бъдат извършен одитът, са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводите-лите. Изборът на стандарти следва да бъде съобразен с обхвата на ангажимента. В случай, че някой от компонентите на ангажимента не са изпълнени в съответствие с избраните стандарти, този факт изрично трябва да се обяви в одитния доклад, както и следва да се обяви причината за това несъответствие. Одитът трябва да приключи с изготвянето на доклад за одит, който ще бъде при-ложен към окончателния финансов отчет на проекта. Изисква се създаване на юридическо лице при сключване на договора за изпълнение в случай, че участникът във процедурата е обединение на физически на физически и/или юридически лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата максимален брой точки - 80 общо за всички подпоказатели включени в показателя 1.1 подпоказател: концепция на участника за постигане на резултатите 1.2 подпоказател: предложена от участника методология за изпълнение на поръчката 1.2.1 предложена от участника организация на изпълнението 1.2.2 предложен от участника план на изпълнението 1.2.3 предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове 2. Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата –максимален брой точки 20.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: www. balchik.bg. Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;2.Оферта-Oбразец №1;3.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47-Oбразец №2 и Oбразец №3;4. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП-Oбразец №4;5. Декларация, съдържаща информация за оборота от предоставянето на одиторски и/или услуги сходни с предмета на обществената поръчка, съгл.чл.50,ал.1,т.3 от ЗОП-Oбразец №5:Участникът трябва да има реализиран оборот от одиторски и/или сходни услуги, за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) не по-малко от 15 000 лв. (петнадесет хиляди ) лева.;6. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за предоставяне на одиторски услуги и/или услуги сходни с предмета на поръчката, изпълн. през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите-Oбразец №6:През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, участникът трябва да има изпълнен най-малко един договор за предоставяне на одиторски услуги, които са предмет на поръчката; Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на поръчката екип, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката (изискванията към екипа са посочени в документацията);7.Декларация по чл. 56,ал.1,т.12 от ЗОП-Oбразец №7;8.Проект на договор-непопълнен,а само подписан и подпечатан-Oбразец №8;9.Ценово предложение-Oбразец №9

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2013