Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Велина Дякова по предмета на поръчката - 02 91451651; Мария Гешева по процедурата - 02 91451438;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ. Обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 793, от които 508 жени и 285 мъже. Обособена позиция № 2 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Пловдив. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13, от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 3 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Варна. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 15, от които 9 жени и 6 мъже Обособена позиция № 4 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Бургас. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13, от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 5 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Плевен. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 19, от които 11 жени и 8 мъже. Обособена позиция № 6 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Смолян. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 16, от които 12 жени и 4 мъже.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно броя на работещите за обособените позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да представят офертата само за една или няколко от обособените позиции. При изготвяне на офертата си участниците следва да имат предвид следните изсиквания на Възложителя: 1. Пакетът от медицински прегледи и изследвания включва: - преглед от терапевт/кардиолог, включващ: снемане на пълен клиничен статус, електрокардиограма със запис, измерване на артериално налягане; - преглед от офталмолог, оценка състоянието на зрението /изследване на зрителна острота с таблици и авторефрактометрия и цветоусещане/ и при необходимост издаване на очна рецепта с предписание за корекция на зрението, в т.ч. за работа с видеодисплей; - преглед при лекар-специалист по акушерство и гинекология с изследване на цитонамазка - за жени; - преглед от мамолог с ехография на млечни жлези – за жени; - преглед от уролог с ехография на простатната жлеза – за мъже; - клинико-лабораторни изследвания – ПКК, СУЕ, общ холестерол, триглецириди, креатинин, глюкоза, пълно изследване на урина; - аудиометрично изследване с разчитане на резултатите – 34 работещи /само за обособена позиция № 1/. 2. Медицинските прегледи и изследвания на работещите по дадена обособена позиция да се провеждат в едно лечебно заведение (медицински център, ДКЦ или болница) на територията на съответния град. 3. Минималната продължителност на срока за провеждане на медицинските прегледи и изследвания да бъде 38 работни дни и не повече от 45 работни дни (за обособена позиция № 1). 4. Продължителността на сроковете за провеждане на медицинските прегледи и изследвания да бъде не по-малка от 2 работни дни (за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5 и 6). 5. Да се осигури възможност за провеждане на медицински прегледи и изследвания на допълнителни дати за работещи, възпрепяствани да се явят на определена дата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно "Методика за определяне на комплексаната оценка за класиране на офертите", неразделна част от настоящата покана, всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Цена на пакет медицински прегледи и изследвания за един работещ - 50 т., които се разпределят, както следва 30 т. за жени и 20 т. за мъже. 2. Техническо предложение - 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Валидно удостоверение за регистрация на лечебното заведение, издадено от компетентния орган, в съответствие с чл. 40 от Закона за лечебните заведения. 4. Оферта, съгласно образеца на възложителя. 5. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя, за обособената позиция, за която се подава офертата. 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: -описание на начина и организацията за провеждане на медицинските прегледи и изследвания, предмет на поръчката, (осигуряване на достъп до прегледите и изследванията, комуникация с Възложителя и др.), както и - в случай че участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, следва да посочи реда и организацията, които ще създаде за съответната обособена позиция поотделно и да посочи лечебното заведение, в което ще се извършат прегледите за всяка от обособените позиции, за които кандидатства. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 09.09.2013 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ." включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 09.09.2013 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013