Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометри за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”. Обществената поръчка е с две обособени позиции: - I-ва ОП с наименование: „Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър Pharo 100 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” и - II-ра ОП с наименование: „Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър DR 2800 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”. Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция. Предметът включва доставка на лабораторни реактиви за анализи съвместими със: спектрофотометър Pharo 100 (Приложение №1-3 стр.) и спектрофотометър DR 2800 (Приложение №2-3 стр.). При извършване на доставките, Изпълнителят представя анализен сертификат за изделието, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени дата на производство и срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставеният продукт. В случай, че Възложителят установи несъответствие на доставените реактиви за анализи със спектрофотометър Pharo 100 или със спектрофотометър DR 2800, той констатира това в нарочен протокол, като в последствие връща доставената стока и дава възможност на Изпълнителя да достави нови реактиви на същата цена. При повторно несъответствие на доставката, Възложителят прекратява действието на договора. Реактивите ще се доставят на адреса посочен в заявката, с транспорт на доставчика, в договорения срок. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител. Продуктите трябва да са с минимум 70 % остатъчен срок на годност, считано от датата на конкретната доставка. В случай, че доставката включва опасни химични вещества и препарати, Изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. и доп., бр.66 от 2004г. и бр.50 от 2005г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696300

Описание:

Химически реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение №1 и Приложение №2- по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. - за I-ва ОП с наименование: „Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър Pharo 100 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” - прогнозната стойност е до 26 000 лв. без ДДС.; - за II-ра ОП с наименование: „Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър DR 2800 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозната стойност е до 40 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62, стая 16 или съгласно адреса посочен в заявката.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сбор от цените на отделните реактиви за извършване на един анализ съгласно Приложениe №1 за обособена позиция №1 и Приложение №2 за обособена позиция №2. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – До 20 работни дни, след получаване на заявката. 4. Гаранционен срок на предлаганите реактиви – минимум 1 година 5. Начин на плащане: По банкова сметка на Изпълнителя. Отложено плащане до 30 календарни дни, след изпълнение на доставката и издаване на фактура, в която да са посочени №, дата и предмет на договора. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася. Офертата трябва да съдържа следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, по зададените технически спецификации /Приложение №1 и Приложение №2, съответно за обособена позиция №1 и №2 /. - Срок за отложеното плащане – До 30 календарни дни. - Срок за доставка след получена заявка – До 20 работни дни. - Декларация относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти, както и за транспортиране на съответните продукти до Възложителя, като доказателства за техническите възможности. - Да се представи декларация от производителя за съвместимост на тест наборите към съответните спектрофотометри. - Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентно на фирмата-производител и на самия участник. - Оторизация от производителя за всички оферирани продукти. - Декларация (придружена със списък) за тест наборите за проведена от производителя валидационна процедура или за съотвествие към европейски и международни стандарти. - Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим до каталозите и материалите, приложени в документацията на участника и в интернет страницата на посочения производител. - Срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни. - Гаранционен срок на предлаганите реактиви.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Техническите спецификации /Приложение №1- 3 стр. и Приложение №2- 3 стр./ могат да бъде получени на посочения интернет- адрес на Възложителя от поле "Профил на купувача", опция "Публични покани" /.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2013