Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на строителни и монтажни работи, обособен в следните позиции: 1.Ремонт на кабинети за нуждите на катедра „Биология“ към МУ-Варна; 2.Ремонт на покрив в сграда Вивариум, находяща се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ № 100 (в двора на МБАЛ „Св.Анна“) Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички дейности включени в спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е обособена в следните позиции: 1.Ремонт на кабинети за нуждите на катедра „Биология“ към МУ-Варна; 2.Ремонт на покрив в сграда Вивариум, находяща се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ № 100 (в двора на МБАЛ „Св.Анна“)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката:не по-дълъг от 20 /двадесет/ календарни дни. За всяка една обособена позиция по отделно ценовата оферта заедно с Количествено-стойностните сметки към нея се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена за обособена позиция №....”.Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок.Непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се възлагат допълнително след представяне от Изпълнителя и приемане от Възложителя на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникналите дейности се заплащат на база посочените в офертата на Изпълнителя единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база справочник СЕК за определяне на цени СМР за допълнителни дейности и утвърдени от Възложителя.Извършените СМР следва да са съпроводени с гаранционен срок на изпълненото,не по-малък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Изисквания за икономически и финансови възможности на участниците:1.Участникът следва да разполага с достатъчен финансов ресурс, позволяващ изпълнението на поръчката–обстоятелството се удостоверява с документ от обслужваща банка на участника;2.Участникът трябва да има общ оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./,в зависимост от дата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:1. За обособена позиция № 1 – минимум 140 000 /сто и четиридесет хиляди/лева;2. За обособена позиция № 2 – минимум 25 000 /двадесет и пет хиляди/лева. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването следва да бъде изпълнено общо от обединението.Изисквания за технически възможности на участника:1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2010, 2011 и 2012) поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, всеки един от които на обекти с РЗП над 800 кв.м. и стойностен обем на СМР както следва:1.За обособена позиция № 1 – минимум 70 000 /седемдесет хиляди/лева;2.За обособена позиция № 2 – минимум 15 000 /петнадесет хиляди/лева.Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.2.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и инструменти, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.Пълно описание на изискванията към участниците е посочено в Приложение № 1 към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена – П 1, относително тегло-70 % (0,70),максимално възможен брой точки-10, символно означение-Тц 2.Срок за изпълнение– П 2, относително тегло-20 % (0,20),максимално възможен брой точки-10,символно означение-Т с 3.Представени допълнителни документи, които не са задължителни – П 3, относително тегло-10 % (0,10),максимално възможен брой точки-10,символно означение-Т д.д.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие:1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица–и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.2. Попълнена оферта по образец (Приложение № 3)- оригинал;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя – изготвя се от Участника, съобразно заложените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката;4.Ценова оферта по образец с приложени Генерална сметка и Количествено-стойностни сметки за всяка една от позициите, за които се подава оферта – оригинал. Представят се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена за об.поз.№...5.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/–оригиналилинотариално заверено копие;6.Удостоверение от камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР - ІІІ категория, придружено с валиден талон, когато участникът е чуждестранно лице - копие на аналогичен документ в сходни регистри, съобразно националното му законодателство – копие заверено с подпис и печат на участника;7.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП във връзка с §1,т.12 от ДР на ЗОП(Приложение № 4)–оригинал; 8.Декларации по приложените към документацията образци за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (Приложения № №5, 6 и 7) – оригинал.Възложителят може да отстрани от участие участник, за когото са налице обстоятелствата посочени в чл.47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП.9.Удостоверение, издадено от обслужваща банка на участника, за целите на конкретната поръчка, за наличие на финансов ресурс позволяващ изпълнението на поръчката, със срок на валидност не по-кратък от предложения от участника срок за изпълнение на предмета на поръчката - оригинал.Минимално изискване: От удостоверението следва да видно, че участника разполага с финансов ресурс не по-малък от: за об.п. № 1- 38 000 лв.,за об.п.№2-18000лв.10. Заверено копие от ГСБ и ОПР за предходните три години – 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверени от участника с „Вярно с оригинала“, подпис и печат, или еквивалентен документ – за участници, които не са регистрирани съгласно българското законодателство.Изисква се представянето на гаранция за участие и за изпълнение в размери посочени в Приложение №1 от документацията. Други документи посочени в Приложение № 1 към документацията за участие. Участници,чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя,посочени в публичната покана и документацията,няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Поканата, описанието, спецификациите,образец на оферта,образци на декларации, образец на ценовата оферта с КСС, методиката за оценка на офертите и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на27.08.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2013