BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация- Свищов" ЕАД, ул."Хемус" № 41, За: Габриела Петкова, Р България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация- Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.svishtov.com.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата поръчка е “ИНКАСИРАНЕ В ОБОСОБЕНИ ПУНКТОВЕ НА СУМИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ВиК УСЛУГИ НА АБОНАТИТЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ”Изпълнителят на поръчката събира от абонатите на „ВиК-Свищов” ЕАД суми от предоставени ВиК услуги в населените места от община Свищов. Изпълнителят извършва събирането на задълженията от абонатите на „ВиК-Свищов”ЕАД от името на Възложителя срещу комисионна. Събирането на дължимите суми се извършва от Изпълнителя по предоставената месечна информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни или на хартиен носител - фактури. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки.Срокът за изпълнение на услугата е 12 месеца от влизането в сила на договора. Участниците могат да подават оферти само за една позиция, повече от една или за всички позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на настоящата поръчка е “ИНКАСИРАНЕ В ОБОСОБЕНИ ПУНКТОВЕ НА СУМИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ВиК УСЛУГИ НА АБОНАТИТЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ”със следните позиции: 1. Позиция №1 - Инкасиране на суми в брой и по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги, предоставени на потребителите на „В и К– Свищов” ЕАД гр.Свищов, с ресурси и софтуер на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Кратко описание : Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „В и К– Свищов” ЕАД гр.Свищов , в брой в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, с ресурси и софтуер на изпълнителя, както и възможност за плащане чрез Интернет с банкови карти и други платежни средства. Преносът на информацията за преводите да е автоматичен, в Интернет базирана централизирана система. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 1,2%/ от събраните суми. 2. Позиция №2 -Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги, предоставени на потребителите на „В и К– Свищов” ЕАД гр.Свищов, с ресурси на Изпълнителя и програмен продукт на Възложителя. Кратко описание: Инкасиране на суми в брой за услуги в обособени пунктове, с ресурси на изпълнителя и програмен продукт на Възложителя. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 1,8% /от събраните суми. 3. Позиция №3 - Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги, предоставени на потребители на „В и К –Свищов ”ЕАД гр. Свищов, с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя. Кратко описание : Инкасиране на суми за услуги в брой в off-line режим по фактури, предоставени от Възложителя, в обособени пунктове в с. Царевец, с. Козловец, с. Българско Сливово,с. Хаджи Димитрово, с.Морава, с. Драгомирово, с.Деляновци,с. Овча Могила, с. Совата, с. Ореш, с. Червена и с. Горна Студена, с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на изпълнителя. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 4 % /от събраните суми.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да сържът:1.Данни за лицето, отправило предложението (наименование, седалище и адрес на управление на фирмата; е-mail; телефони за връзка; лице за контакти).;2.Актуално състояние или ЕИК.;3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (в случаите, когато участникът се представлява от лице, различно от посоченото в съдебната регистрация).; 4. Декларация за използване/не използване на подизпълнители - образец №3 списък с имената на подизпълнителите, процентът от общата стойност /дял на участие/, вида на работите, които ще извършват и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители.;5.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя съгласно- образец №4; 6.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2и т. 2а от ЗОП -образец №5;7. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1, 3, 4,5 и 6 от ЗОП-образец №6; 8. Копие от лицензия от БНБ за платежна институция / за позиция №1/ 9.Схема на населените места в областта, в които има подразделения и структури, взаимосвързаност, йерархия и други;10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец №1.1; образец №1.2; и/ или образец №1.3 /попълва се образеца в зависимост от позицията, за която се участва/ Списък на броя обекти на територията на община Свищов. Списъкът трябва да съдържа обекта и точният му адрес, както и копие на документ за собственост или договор за експлоатация на такъв за срок, не по-кратък от срока на договора на настоящата поръчка;11. Ценовата оферта - образец №2.1; образец №2.2 и/или образец №2.3 / попълва се образеца в зависимост от позицията, за която се участва/. Всички образци могат да бъдат изтеглени от http://vik.svishtov.com/?pg=orders

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Изборът на участник за позиция №1 ще се извърши по критерия “ икономически най-изгодна оферта“ на база следните показатели: К1-предлагана цена/комисионна с тежест-40 точки К2-брой обекти на територията на община Свищов- с тежест- 60 точки. Комплексна оценка: КО= K1 +K2 Изборът на участник за позиция №2 ще се извърши по критерия “ икономически най-изгодна оферта“ на база следните показатели: К1-предлагана цена/комисионна с тежест-40 точки К2-брой обекти на територията на община Свищов- с тежест- 60 точки. Комплексна оценка: КО= K1 +K2 Изборът на участник ще се извърши по критерия “ икономически най-изгодна оферта“ на база следните показатели: К1-цена/комисионна с тежест-40 точки К2- брой обекти в селата от община Свищов - с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. Българско Сливово,с. Хаджи Димитрово, с.Морава, с. Драгомирово, с.Деляновци,с. Овча Могила, с. Совата, с. Ореш, с. Алеково, с. Александрово, с. Червена и с. Горна Студена- с тежест- 60 точки. Комплексна оценка: КО= K1 +K2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указанията за участие, изисквания за изпълнение,методика за оценка и образци са посочени в Указанията за подаване на офертата, които могат да бъдат намерени на http://vik.svishtov.com/?pg=orders .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2013