Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Калин Костадинов – главен експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Логистика”, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593531, E-mail: k.kostadinov@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция "Логистика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=304.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства” за новопридобит служебен автомобил за нуждите на ЦУ на НАП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66514110, 66516100

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства” за новопридобит служебен автомобил за нуждите на ЦУ на НАП, съгласно списък с технически данни на автомобила, обект на застраховане – Приложение № 3 към настоящата покана, включващи следните застраховки: А./ „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Б./ „Каско на МПС” Срещу платена застрахователна премия по застраховка “Каско на МПС” застрахователят осигурява и: а/ Предоставяне на денонощна пътна помощ (АСИСТАНС), без ограничение на километрите, за Република България и до друга страна, на застрахованото МПС, в случай на възникнала необходимост, при пътуване до и в държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и държавите - членки на Международно споразумение „Зелена карта”. б/ Автомобилен АСИСТАНС за чужбина в/ Издаване на сертификат „Зелена карта”. Застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско на МПС” и „Злополука на местата в МПС” следва да бъдат с териториално покритие за Република България, държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и държавите - членки на Международно споразумение „Зелена карта”. г/ Изплащане при тотална щета на 100% по действителна стойност /по смисъла на чл. 203, ал. 2 от КЗ/ на имуществото. В./ „Злополука на местата в МПС” - покритието по застраховка “Злополука на местата в МПС” е в обхвата и при условията на покритие по задължителната застраховка “Злополука” на пътниците, съгласно Кодекса за застраховането и Наредба № 24 на КФН от 08.03.2006 г. Застрахователната премия по застраховката се начислява за застрахователна сума от 50 000 лв. за всяко събитие, за всяко място посочено в свидетелството за регистрация на МПС, включително и мястото на водача. Максимално допустима стойност на поръчката e 1 000 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Покриване /изплащане/ в пълен размер разходите за денонощна пътна помощ (АСИСТАНС) за сметка на изпълнителя, чрез собствени услуги или външни фирми, без ограничение на километрите, на територията на Република България и до друга страна, на застрахованото МПС, в случай на възникнала необходимост при пътуване до и в държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и държавите - членки на Международно споразумение „Зелена карта”. 2. Предоставяне на безплатна пасивна маркировка за автомобилите, обект на застраховката, за които има законово изискване за маркировка; 3. Изпълнителят следва да издава, в случай на щета по автомобила, възлагателно писмо до официалния представител на съответната марка автомобил /Официален сервиз/ и да покрива разноските по отстраняването на щетата. 4. Предостави безплатна пасивна маркировка, при необходимост, за автомобила обект на застраховане /съобразно императивни законови изисквания/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на офертата. 1.1. Годишен размер на общата застрахователна премия за трите вида застраховки /Гражданска отговорност, Автокаско и Злополука на лицата в МПС/ с включен 2% данък върху застрахователните премии и вноска към гаранционния фонд, след приспадане на всички предлагани отстъпки и преференции 1.2. Обща застрахователна сума по застраховка Автокаско. 2. Начин на определяне на тежестта на показателите в комплексната оценка. 2.1. Най-ниска стойност на общата застрахователна премия за трите вида застраховки, след приспадане на всички предлагани отстъпки и преференции – 70 %; 2.2. Най-висока стойност на общата застрахователна сума по застраховка Автокаско – 30 %;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/08/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания към офертите: 1. Подаване на оферта в определения от възложителя срок. 2. Офертите трябва да съдържат следната информация и документи: 2.1. данни за лицето, което прави предложението (ЕИК-единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър - ако е юридическо лице; данни по документ за самоличност – ако е физическо лице), включително наличие на регистрация по ЗДДС, и координати за връзка, телефон, факс, адрес, координатор за изпълнението; 2.2. Заверено копие на валиден за целия период на договора лиценз/разрешение за извършване на застраховане, издаден от компетентния държавен орган, за извършване на застрахователна дейност по сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, “Автокаско” и „Злополука на лицата в МПС”; 2.3. Декларация (съгласно приложения образец – Приложение № 4) за осигурено презастрахователно покритие за видовете застраховки – предмет на настоящата обществена поръчка; 2.4. Оферта за изпълнение на поръчката и ценово предложение, отговаряща на изискванията на възложителя (съгласно приложения образец – Приложение № 5). НАП предоставя достъп по електронен път до Приложенията към настоящата покана, съдържащи пълното описание на предмета на обществената поръчка и изисквания към изпълнението, показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите, списък с индивидуализиращи белези на МПС, образец на декларация за осигурено презастраховане и образец на оферта за изпълнение на обществената поръчка, които може да намерите на интернет адрес на възложителя: http://nap.bg/, раздел "За НАП", "Профил на купувача", "Публични покани", до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/08/2013