Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоян Божков по предмета на поръчката - 02 9145 1228; Андреана Петрова по процедурата - 02 91451556;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Обучение по чужди езици на служителите на БНБ за периода от м. октомври 2013 г. до м. септември 2014 г. вкл.". В поръчката има обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Обучение по английски език в гр. София”. Провеждат се следните видове обучение: • обучение по английски на служителите на БНБ за нивата от А1 до С2; • провеждане на курсове по английски със специфично лексикално съдържание, насочено към конкретни области – финансова, правна и др.; • провеждане на разговорни курсове по английски за поддържане на нивото и допълнително развитие на разговорните умения; • осигуряване на индивидуално обучение. Обособена позиция № 2 – „Обучение по немски език в гр. София”. Провеждат се следните видове обучение: • обучение по немски на служителите на БНБ за нивата от А1 до С2; • провеждане на курсове по немски със специфично лексикално съдържание, насочено към конкретни области – финансова, правна и др.; • провеждане на разговорни курсове по немски за поддържане на нивото и допълнително развитие на разговорните умения; • осигуряване на индивидуално обучениe. Обособена позиция № 3 – „Обучение по френски език в гр. София”. Провеждат се следните видове обучение: • обучение по френски на служителите на БНБ за нивата от А1 до С2; • провеждане на курсове по френски със специфично лексикално съдържание, насочено към конкретни области – финансова, правна и др.; • провеждане на разговорни курсове по френски за поддържане на нивото и допълнително развитие на разговорните умения; • осигуряване на индивидуално обучение. Обособена позиция № 4 – “Обучение по английски език в гр. Пловдив”. Провежда се обучение по английски език за нивата от А1 до С2. • провеждане на разговорни курсове по английски за поддържане на нивото и допълнително развитие на разговорните умения;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80580000

Описание:

Осигуряване на курсове по чужди езици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителен брой участия за срока на договора, по обособени позиции, са както следва: по обособена позиция № 1 - 70 участия; по обособена позиция № 2 - 30 участия; по обособена позиция № 3 -4 участия; по обособена позиция № 4 - 5 участия;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Пловдив

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да представят офертата само за една или за няколко от обособените позиции. При изготвяне на офертата си участниците следва за отчитат следните условия: - чуждоезиковото обучение следва да се извършва в съответствие с изискванията на Европейската езикова рамка (ЕЕР); - обучението се организира в извънработно време, като всеки учебен курс за общо обучение е с продължителност, месечно и седмично разпределение, посочени в плана за обучение съдържащ се в офертата на избраният/те за изпълнител/и участник/ци; - предложените учебни програми следва да отговарят на следните условия: 1. осигуряват последователно обучение за всички нива от А1 до С2 съобразно ЕЕР; 2. учебните програми са предназначени за възрастни. - участниците следва да разполагат с учебна база в населеното място за съответната обособена позиция. Обучението следва да се извършва в подходящи учебни зали на избраният/те за изпълнител/и участник/ци, обзаведени със съответното оборудване; - обучението следва да се извършва от квалифицирани преподаватели, като се осигурят и резервни преподаватели (в случай на отсъствие на основните преподаватели) при провеждане на обучението по съответната обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Методика за определяне на комплексаната оценка за класиране на офертите - Приложение № 1, неразделна част от настоящата покана, всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Цена за един учебен час за един обучаем - 50 т. 2. Предлагана методология за провеждане на обучението - 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Оферта, съгласно образеца, на възложителя. 4. Предлагана цена, съгласно образеца, на възложителя, за обособената позиция, за която се подава офертата. 5. Справка - декларация за образованието, професионалната квалификация и опит на преподавателите, които ще провеждат чуждоезиковото обучение, в зависимост от обособената позиция или позиции, за които се подава офертата. Участникът следва да декларира, че ще осигури и резервни преподаватели (в случай на отсъствие на основните преподаватели); 6. Описание на учебната зала или зали, в които участникът предлага да се провежда обучението, включващо местоположение, техническо оборудване и др. 7.Справка - Декларация за организирани през последните 3 г. чуждоезикови обучения, в зависимост от обособената/те позиция/и, за която/които участникът подава оферта. Новоучредени дружества представят справка-декларация за обученията, организирани след датата на тяхното учредяване. 8. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 8.1. описание на системата на обучението по съответния чужд език, която ще бъде използвана (профили на обучение, учебни материали и др.) и съдържание на учебните програми за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта; 8.2. План за обучение, включващ провеждане на общо обучение в нива от А1 до С2 в два учебни семестъра: eсенен с начало през октомври и пролетен с начало през февруари или март след анализ на резултатите от есенния семестър и включване на нови курсисти, с възможност за организиране на допълнителен интензивен летен семестър, като за всеки от семестрите да се включват един или повече курсове за всяко от нивата от А1 до С2 вкл., с продължителност между 100 и 120 учебни часа. Планът за обучение следва да включва месечно и седмично разпределение. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 11.09.2013 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Обучение по чужди езици на служителите на БНБ за периода от м. октомври 2013 г. до м. септември 2014 г. вкл." включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 11.09.2013 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2013