Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване, профилактика и превоз с комбинирана каналопочистваща машина”-почистване, профилактика и превоз с комбинирана каналопочистваща машина, услугата се състои в следното: почистване и профилактика на канализация; почистване на кранови и ревизионни шахти; превозване на биомаса, като възлагането ще се извършва с писмена заявка за всеки отделен случай. Дейността ще се отчита чрез съставяне на протокол за извършената работа, подписан и от двете страни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По заявка, в зависимост от нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на дейност на дружеството.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За качественото изпълнение на услугата участникът да разполага с каналопочистваща машина със следните минимални технически спецификации: - възможност за рециклиране на течността; - наличие на напорна помпа - мин.150 бар и мин.300 л/мин.; - наличие на вакум помпа. 2.Начин на образуване на цената: Образува се като сума от: -цена на километър /в случаите, когато превозва биомаса/, и -цена за моточас /в случаите, когато извършва услуга по почистването на канала/. 3.Срок за изпълнение на поръчката: две календарни години или при достигането на прогнозната стойност. 4. Срок за изпълнение на услугата след заявка – до 24 часа след получаване й. 5. Начин на плащане: По банков път, в българси лева по сметка на Изпълнителя.Отложено плащане /до 30 календарни дни/, след издаване на фактура, в която са посочени № , дата и предмет на договора, придружена с подробна справка за извършените услуги. 6. Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Декларация, че участникът разполага с каналопочистваща машина, отговаряща на минималните технически спецификации. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана и подпечатана от управляващия дружеството, включваща: -цена на километър и -цена за моточас. - Срок за изпълнение на услугата след заявка – до 24 часа след получаване й. - Срок за изпълнение на поръчката: две календарни години или при достигането на прогнозната стойност. - Срок на отложено плащане – до 30 календарни дни. - Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/08/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/08/2013