Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на дентални юнити и дентално оборудване монтирани във факултета по Дентална медицина и зъботехническо оборудване в Медицински колеж при МУ-Варна.Предмет на абонаментното сервизно обслужване са: 1. 40 бр. дентални юнити за консервативно и оперативно лечение “GNATUS” – Бразилия и периферията към тях; 2. 65 бр. дентални юнити за протетично и ортодонтско лечение “Chiromega” – Словакия и периферията към тях; 3. 15 бр. дентални юнити за всички видове практики - KaVo Primus 1058S и периферията към тях; 4. 28 бр. фантомни юнити KaVo и периферията към тях; 5. дентално оборудване съгласно Приложение № 2; 6.зъботехническо оборудване съгласно Приложение № 2.1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на абонаментното сервизно обслужване са: 1. 40 бр. дентални юнити за консервативно и оперативно лечение “GNATUS” – Бразилия и периферията към тях; 2. 65 бр. дентални юнити за протетично и ортодонтско лечение “Chiromega” – Словакия и периферията към тях; 3. 15 бр. дентални юнити за всички видове практики - KaVo Primus 1058S и периферията към тях; 4. 28 бр. фантомни юнити KaVo и периферията към тях; 5. дентално оборудване съгласно Приложение № 2 - общо 36 вида дентално оборудване; 6.зъботехническо оборудване съгласно Приложение № 2.1 - общо 21 вида зъботехническо оборудване

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва условията от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Абонаментното сервизно обслужване на техниката включва: 1. Отзоваване за отстраняване на възникнали повреди на работното място на юнита, денталното/зъботехническо оборудване чрез повикване от Възложителя в срок до 4 часа (четири часа) от подаването на заявката. Изпълнителят се задължава да отстрани повредата на денталните юнити, денталното и зъботехническото оборудване в срок до: 8 часа при налична резервна част; при необходимост от доставка на резервна част от страната или от чужбина, Изпълнителят представя оферта за цена и срок на доставка. 2. Периодичен контрол и профилактика на денталните юнити и периферия, както и дентално оборудване във факултета по Дентална медицина, и зъботехническо оборудване в Медицински колеж, за срока на договора за обезпечаване на нормалното им функциониране. Отстраняване на повреди, установени при извършените профилактични технически прегледи. 3. Извършените профилактични технически прегледи за месеца се удостоверяват с двустранно подписан сервизен протокол и представянето на оригинална фактура от Изпълнителя. 4. При отстраняване на възникнали повреди вложените резервни части се заплащат отделно от абонаментната такса, съгласно двустранно подписан сервизен протокол. За вложените резевни части изпълнителят издава фактура за стойноста им, съгласно направена и приета от Възложителя оферта. Абонаментното сервизно обслужване се извършва на адрес: гр. Варна, бул.”Цар Освободител”№84, Факултет по дентална медицина и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”– гр.Варна. Предложената от Участника месечната абонаментна такса за сервизно обслужване на денталните юнити, периферията към тях, за денталното и зъботехническо оборудване, трябва да бъде без ДДС и да включва всички разходи на участника свързани пряко или косвено с изпълнението на поръчката, включително труд и транспортни разходи до Възложителя и обратно. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Участникът трябва да разполага със специалисти, наети по трудови договори, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр.Варна с техническо оборудване и инструменти, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Участникът трябва да изпълнява през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) поне 3 договора за абонаментно сервизно обслужване с болнични заведения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица–и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.2. Попълнена оферта по образец (Приложение № 3)- оригинал;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя – изготвя се от Участника, съобразно заложените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката;4.Ценова оферта по образец (Приложение № 4)- оригинал. Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата на участника. 5.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;6.Справка на основните договори на участника, свързани с предмета на поръчката, сключени през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) - представя се информация за опита на участника въз основа на изпълнени подобни поръчки през тригодишен период от време. Справката съдържа информация за начална и крайна дата на изпълнение, стойност на договорите, предмет на поръчката, както и данни за Възложителите. 7. Препоръки за добро изпълнение на договори през последните 3 год. (2010, 2011 и 2012г.), свързани с предмета на обществената поръчка от предишни възложители и клиенти, подписани и подпечатани от тях – копие заверено от участника. Минимални изисквания: Ще бъдат разглеждани и взети под внимание само изпълнените договори посочени от Участника в справката по т.6, за които има препоръки за добро изпълнение.Участникът трябва да има през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) поне 3 сервизни договора с болнични заведения(действащи);8.Списък на наетите на трудов договор от участника работници и служители с посочване на ролята им в изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да е придружен с документи доказващи квалификацията на лицата и опитът им в дейности сходни с предмета на поръчката, както и с документи удостоверяващи, че лицата са наети от участника от минимум една година.Минимални изисквания: Участникът следва да разполага със следните специалисти, назначени на трудов договор минимум една година преди подаване на офертата:-машинен инженер;-специалист с минимум средно образование специалност „машини и съоръжения“;-лектроинженер;-специалист с минимум средно образование специалност „електронна техника“.Други документи посочени в Приложение №1.Документите се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта със стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 21.08.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2013