BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2013/2014 г. по утвърдени маршрутни разписания до училищата в населените места на община Брезово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност на услугата -65 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да представят: 1. Предложение за изпълнение изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП с приложения - съгласно образеца публикуван в профила на купувача 2.Ценово предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП - съгласно образеца публикуван в профила на купувача Всеки участник представя задължително предложение за изпълнение на всички маршрути. При представяне на непълно предложение, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите ще се извършва по комплексна оценка изчислена на база техническата и икономическата оценка на офертите, като се търси икономически най-изгодна оферта. При оценката на офертите първо се разглеждат техническата част, след това финансовата и накрая и двете оценки се обединяват. До оценка по техническите критерии се допускат само оферти, които съответстват на изискванията на техническите условия за изпълнение на поръчката от настоящата процедура. А. Техническа оценка. Оценка на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, след извършването на оглед на автобусите в съответствие с приетите критерии за оценка и се отразява в таблицата на индивидуална оценка. Техническите критерии се оценяват по точкова система от 0 до 100 точки. Оценката се записва в съответната графа на таблицата за индивидуална оценка, умножава се по коефициента на тежест за съответния критерий /КТ/ и получения резултат се записва в съответната графа. Критерии за оценка на техническата част на офертите: № критерии КТ 1. Възраст на автобусите- Т1 0.40 2. Наличие в МПС на вентилация,отопление, климатик- Т2 0.20 3. Вътрешен вид- Т3 0.20 4. Външен вид- Т4 0.20 Забележка: Възрастта на автобусите по първоначална регистрация се оценява по следната схема: От 0 – 2 год. 100т. 2 – 4 год. 90т. 4 – 6 год. 80т. 6 – 8 год. 70т. 8 – 10 год. 60т. 10 – 12 год. 50т. 12 – 14 год. 40т. 14 – 16 год. 30т. 16 – 18 год. 20т. Над 18 год. 10т. Крайната оценка на всяко предложение се получава по формулата: Т = 0.40Т1 + 0.20Т2 + 0.20Т3 + 0.20Т4 Въз основа на индивидуалните таблици се изготвя крайна техническа оценка, която е средно ариктметична от общия брой точки получени от кандидатите, разделен на броя на членовете на комисията. Разглеждане на пълнота на ценовите оферти на кандидатите. Съблюдава се за съответствие на офертата с условията на процедурата, както и тези от образеца на ценовата оферта. Оферти, които имат несъответствие се отстраняват след мотивирана обосновка на Комисията и не се оценява ценовата им оферта. При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи. Б. Финансова оценка. Критерии за оценка на ценовата оферта № критерии КТ 1 Предложена цена 1.0 Оценката на предложената цена се изчислява по следната формула: Фn = Рmin/ Рn х 100 където: Фn – е оценка на n-тата ценова оферта; Рmin – представлява най-ниската предложена обща цена от всички оферти, при горепосочените условия; Рn – представлява n-тата ценова оферта. Оценката се извършва по точкова система от 0 до 100 точки. Обединяване на оценките на техническите и ценови оферти Обединяване на оценките на техническите и ценови оферти се извършва по следната формула: Еn = 0.4Тn + 0.6Фn, където Еn - общата оценка на n-тата оферта; Тn – общата техническа оценка на n-тата оферта; Фn – финансова оценка на n-тата оферта. Крайно класиране на Кандидатите в процедурата. На първо място за всяка обособена позиция се класира Кандидатът с най-високата оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандатите в процедурата следва за изтеглят от профила на купувача / www.brezovo.bg / образците на Предложението по чл.101б,ал.1,т.3, образеца на Приложението за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП и Ценовото предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП и да се информират за клаузите в проекта на договор, както и с методиката за оценка на офертите. Всеки участник в процедурата е длъжен да представи оферта, която включва всички маршрути, описани в профила на купувача. При представяне на непълна оферта, участника ще бъде отстранен от процедурата. Прогнозна стойност на услугата- 65 000 лв. без ДДС Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на кандидата с точен адрес за кореспонденция,телефон , факс и ел.поща. Върху плика се изписва също и наименованието на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/08/2013