Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Георги Пламенов Бончев, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9219295, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за предмет: „Абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер за нуждите на Прокуратурата на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер за работни станции и 2. Абонаментна поддръжка на защитна стена“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48730000, 72700000

Описание:

Софтуерни пакети за защита
Услуги, свързани с компютърни мрежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция № 1, броя на устройствата, на които се ползва продукта – 3000 компютри и сървъри. По обособена позиция № 2, защитната стена – Cyberoam CR 1500ia, ще защитава 3000 компютри и сървъри.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция № 1 - Вид на продукта, за който се осигурява правото на ползване и абонаментната поддръжка - „ESET ENDPOINT ANTIVIRUS”. - Брой на устройствата, на които се ползва продукта – 3000 компютри и сървъри. - Поддръжката на софтуера следва да извършва за срок от 1 (една) година с начална дата 08.09.2013г. - Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Витоша“ № 2. - Изпълнителят следва да осигурява помощ по телефон или емайл за решаването на всякакъв вид проблеми свързани с вируси или с продукта. - Не се допуска вариантност на предложенията. - Изпълнителят следва да осигурява решения за нови вируси в рамките на 48 часа, след като е уведомен. Обособена позиция № 2 - Вид на защитната стена – Cyberoam CR 1500ia. - Поддръжката включва отстраняване на дефект или замяна на оборудването с еквивалентно до началото на следващия работен ден. - Поддръжката следва да извършва за срок от 1 (една) година с начална дата 30.11.2013г. - Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Витоша“ № 2. - Изпълнителят следва да осигурява помощ по телефон или емайл за решаването на всякакъв вид проблеми свързани с вируси или с продукта. - Не се допуска вариантност на предложенията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за предмета на поръчката, условията за участие и изискванията за изготвяне на офертите е достъпна на сайта на Прокуратурата на Република България в профила на купувача с възможност за сваляне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/08/2013