Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи и изграждане на вентилационна система в спортен салон на МУ-Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на физкултурен салон на две нива (приземен етаж и сутерен) в сграда Ректорат на МУ-Варна, находяща се в гр.Варна, ул.“Марин Дринов“ № 55, включващ и доставка, монтаж, изграждане, пусково-наладъчни работи на общообменна вентилационна система по проект на инвеститора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката: - не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни за цялостно приключване на обекта, а именно физкултурен салон на приземен етаж и сутерен и предаването му във вид годен за експлоатация. - 40 /четиридесет/ календарни дни за физкултурен салон на приземен етаж и предаването му във вид годен за експлоатация, който срок е включен в общия срок за изпълнение на поръчката. Ценовата оферта заедно с Количествено-стойностните сметки към нея се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”.Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок.Непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се възлагат допълнително след представяне от Изпълнителя и приемане от Възложителя на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникналите дейности се заплащат на база посочените в офертата на Изпълнителя единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база справочник СЕК за определяне на цени СМР за допълнителни дейности и утвърдени от Възложителя.Извършените СМР следва да са съпроводени с гаранционен срок на изпълненото,не по-малък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Изисквания за икономически и финансови възможности на участниците:1.Участникът следва да разполага с достатъчен финансов ресурс, позволяващ изпълнението на поръчката–обстоятелството се удостоверява с документ от обслужваща банка на участника;2.Участникът трябва да има общ оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката минимум 300 000 /триста хиляди/ лева за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./,в зависимост от дата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си.В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването следва да бъде изпълнено общо от обединението.Изисквания за технически възможности на участника:1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2010, 2011 и 2012) поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, всеки един от които на обекти с РЗП над 3000 кв.м. и стойностен обем на СМР над 150 000 лв.Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.2.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и инструменти, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.Пълно описание на изискванията към участниците е посочено в Приложение № 1 към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена – П 1, относително тегло-70 % (0,70),максимално възможен брой точки-10, символно означение-Тц 2.Срок за изпълнение– П 2, относително тегло-20 % (0,20),максимално възможен брой точки-10,символно означение-Т с 3.Представени допълнителни документи, които не са задължителни – П 3, относително тегло-10 % (0,10),максимално възможен брой точки-10,символно означение-Т д.д.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица–и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2. Попълнена оферта по образец (Приложение № 3)- оригинал; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя – изготвя се от Участника, съобразно заложените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката; 4.Ценова оферта по образец с приложени Генерална сметка и Количествено-стойностни сметки- оригинал.Представят се в отделен запечатан непрозрачен плик.5.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; 6.Удостоверение от камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР - ІІІ категория, придружено с валиден талон, когато участникът е чуждестранно лице - копие на аналогичен документ в сходни регистри, съобразно националното му законодателство – копие заверено с подпис и печат на участника; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП във връзка с §1, т.12 от ДР на ЗОП(Приложение № 4) – оригинал; 8. Декларации по приложените към документацията образци за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (Приложения № №5, 6 и 7) – оригинал. Възложителят може да отстрани от участие участник, за когото са налице обстоятелствата посочени в чл.47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП. 9.Удостоверение, издадено от обслужваща банка на участника, за целите на конкретната поръчка, за наличие на финансов ресурс позволяващ изпълнението на поръчката, със срок на валидност не по-кратък от предложения от участника срок за изпълнение на предмета на поръчката - оригинал. Минимално изискване: От удостоверението следва да видно, че участника разполага с финансов ресурс не по-малък от 50000лв. 10. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за предходните три години – 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверени от участника с „Вярно с оригинала“, подпис и печат, или еквивалентен документ – за участници, които не са регистрирани съгласно българското законодателство.Изисква се представянето на гаранция за участие и за изпълнение в размери посочени в Приложение №1 от документацията. Други документи посочени в Приложение № 1 към документацията за участие. Участници,чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя,посочени в публичната покана и документацията,няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Поканата, описанието, спецификациите,образец на оферта,образци на декларации, образец на ценовата оферта с КСС, методиката за оценка на офертите и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 06.08.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2013