Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Веселин Гончев - по предмета на поръчката-02 91451292; Стоянка Младенова - по процедурата-02 91451977, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната. Поръчката включва четири обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50700000, 50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Плевен и гр. Приморско

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да притежават правоспособност за работа по съоръжения с повишена опасност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Месечна абонаментна такса за сервизно обслужване за всяка обособена позиция - 60%; 2. Часова ставка при подмяна на резервни части - 40%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поръчката включва следните обособени позиции: 1) обособена позиция № 1 обхваща асансьорните уредби и съоръженията в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7, както и тези в сградата на Касово подразделение на БНБ – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 51; 2) обособена позиция № 2 – съоръжение в Касово подразделение на БНБ – гр. Плевен; 3) обособенa позиция № 3 - асансьорните уредби и съоражение в сградата на Почивна база на БНБ, гр. Приморско. 4) обособенa позиция № 4 - асансьорните уредби в сградата на Почивна база на БНБ "Ралица",к. к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна. Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3.Заверено копие "вярно с оригинала" от актуално Удостоверение за работа по съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл. 36, ал. 6 от Законa за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 4. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора; Участникът/ците може/гат да поде/ат офетра за една, повече или всички обособени позиции. За обособени позиции № 3 и № 4 участниците представят месечна абонаментна такса за поддръжка на асансьорните уредби и съоръженията отделно за активния сезон за почивните бази – месеците юни, юли, август и септември, както и месечна абонаментна такса за останалия период от годината – м. октомври до м.май включително. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: "гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ" Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорни уредби и съоръжения в сградите на БНБ в гр. София и страната”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2013