Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора - за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора. Предметът включва доставка на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди, тяхното демонтиране и монтаж, както и баланса им. Подробното описание на видовете гуми, съответно свързаните с тях услуги е дадено в техническа спецификация (Приложение №1-2стр.). При извършване на доставката и услугите свързани с нея, Изпълнителя представя сертификат за изделието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03420000

Описание:

Гуми (клейове)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на гумите, съответно свързаните с тях услуги ще се доставят/извършват периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базите на избрания за изпълнител

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите гуми да отговарят на техничеката спецификация на Възложителя. 2.Участникът да разполага с повече от една собствени или наети бази на територията на гр. Стара Загора. 3.Начин на образуване на цената: Сбор от единичната цена на гумата, цената за демонтажа и монтажа й, както и цена на баланса й - по зададена техническа спецификация /приложениe №1/. Цената е в български лева без ДДС. 4.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 5. Срок за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги след заявка – 1 работен ден. 6. Гаранционен срок на предлаганите гуми – 12 месеца. 7. Начин на плащане: Отложено плащане, 30 календарни дни, след изпълнение на доставката/услугата и издаване на фактура – оригинал, /в която да бъдат посочени №, дата и предмет на договора/, по банкова сметка на Изпълнителя. 8.Срок на валидност на офертата - 60 календарни дни. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие на документ за собственост или договор за наем за срока на действие на договора. Офертите на участници без мининум две бази на територията на гр. Стара Загора няма да бъдат разглеждани от Възложителя. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, по зададената техническа спецификация /приложение №1/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/07/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Техническата спецификация /Приложение №1- 2 стр./ може да бъде получена на посочения интернет- адрес на Възложителя от поле "Профил на купувача", опция "Публични покани" /.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/07/2013