Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Ситигаз България" ЕАД, ул. "Адам Мицкевич" №4, ет.3, За: Мария Йорданова, България 1360, София, Тел.: 02 9259495, E-mail: maria.yordanova@sitigas.bg, Факс: 02 9259496

Място/места за контакт: Главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.citygas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.citygas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с три обособени позиции, както следва: • обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел; • обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Казанлък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на горивата: БЕНЗИН А 95 Н – 5 000 литра ДИЗЕЛ – 15 000 литра Компресиран природен газ – МЕТАН – 6 200 килограма

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение - една година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната прогнозна стойност възлизаща общо за двете обособени позиции на 53 700 лева, без ДДС.Доставка на горива – предмет и на двете обособени позиции да се извършва, чрез периодична покупка на горива с карти за безналично разплащане за общо 18 броя автомобили, от които 2 (два) броя са работещи с компресиран природен газ – метан и за тях е допустимо участниците да представят варианти на оферта си, предполагащи покупката да се извършва с/без карти за безналично разплащане. Останалите 16 броя автомобили са работещи със следните видове горива: Бензин от вида А 95 Н – 2 бр.;Дизел – 14 бр.Доставката на горива да се извършва и за автомобили, закупени след сключване на договора, като Възложителят – „Ситигаз България” ЕАД изпраща на Изпълнителя, в писмен вид данните за автомобила. В случай на отпаднала необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора, Изпълнителят прекратява зареждането му в срок до 1 работен ден, считано от датата на писмено уведомяване от Възложителя и предоставяне на данни необходими за прекратяването на картата за безналично разплащане (ако има издадена такава, в зависимост от оферираното от участника по отношение обособена позиция №2).Всеки участник е необходимо да притежава бензиностанция и/или метан станция или да има право на ползване на други бензиностанции и/или метан станции на територията на гр. София, гр. Пловдив, гр. Казанлък, гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Габрово, където са разположени офисите на Възложителя – „Ситигаз България” ЕАД.Всяка офертата следва да има минимално съдържание, съгласно чл.101в от ЗОП, а именно:1. Оферта за участие (по образец на Възложителя), подписана от представляващия участник;2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съгласно националното му законодателство;3. Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;4. Декларация за действителния собственик на участника изготвена по образец, съгласно чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/;5. Доказателства за правата на участника за дистрибутор на предлаганите горива за територията на Република България (оторизационно писмо от производителя или официалния вносител или друг подходящ документ);6. Декларация съдържаща данни за разгърната търговска мрежа на участника, обхващаща градовете, в които са разположени офисите на Възложителя, като е допустимо по преценка на участника да се приложи и допълнително и за територията на цялата страна ако има такива (допуска се прилагане на схема или пътна карта);7. Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение, предлагана цена – единична стойност в лева, без ДДС на съответното гориво, търговска отстъпка посочена в процент (ако има такава), срок и начин на плащане, срок на валидност на офертата не по-малко от 30 (тридесет календарни дни);8. Участникът трябва да представи списък на търговските си обекти (бензиностанции/метанстанции), като приложи към него и заверено копие от документ за собственост или право на ползване, а именно: копие от нотариален акт, договор за наем или друг валиден за срока на договора документ.9. Декларация, че са запознати с условията за участие в настоящата процедура и с проекта на договор и приемат условията му; 10. Административни сведения за участника – по образец;11. Списък на съдържащи се в офертата документи – подписан от участника;12. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на участника изготвено по образец на Възложителя, като последното следва да бъде в отделен, обозначен плик за всяка обособена позиция за която се представя оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и да използва предоставените от него образци, качени на електронната страница на Възложителя в раздел – «Профил на купувача» на е-адрес www.citygas.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2013