Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42220, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предметът на настоящата обществена поръчка са включени дейности свързани основен ремонт на ЦДГ „СЛЪНЧЕВ ДЕН” гр.Шивачево и текущ ремонт на ЦДГ с. Сборище както следва: -обособена позиция 1 - текущ ремонт на ЦДГ с. Сборище - обособена позиция 2 -основен ремонт на ЦДГ „СЛЪНЧЕВ ДЕН” гр.Шивачево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица, с. Сборище, гр. Шивачево

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.5 Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците: 2.5.1. Участникът следва да има реализиран общ оборот от дейността за последните три приключили финансови години (2010г., 2011г., 2012г) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 19 000 лв. (деветнадесет хиляди лева), без включен ДДС при участие за обособена позиция 1 и 150 000(сто и петдесет хиляди лева) без включен ДДС при участие за обособена позиция 2; 2.5.2. Участникът следва да има реализиран общ оборот от строителство за последните три финансово приключени години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си на стойност не по малка от 13 000(тринадесет хиляди лева) без включен ДДС при участие за обособена позиция 1 и 100 000(сто хиляди лева) без включен ДДС при участие за обособена позиция 2 2.6. Минимални изисквания за техническите възможности: Участник в обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.6.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум два договора сходни с предмета на поръчката за последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си . 2.6.2 Участникът трябва да предостави препоръки за добро изпълнение на договорите по т.2.6.1. от предишни Възложители

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2013