Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Ситигаз България" ЕАД, ул. "Адам Мицкевич" №4, ет.3, За: Мария Йорданова, България 1360, София, Тел.: 02 9259495, E-mail: maria.yordanova@sitigas.bg, Факс: 02 9259496

Място/места за контакт: Главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.citygas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.citygas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея - собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с три обособени позиции, както следва: • обособена позиция №1 – за регион Тракия – общини Хасково, Кърджали, Велинград, Павел баня и Гурково; • обособена позиция №2 – за общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница; • обособена позиция №3 – за община Габрово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71630000

Описание:

Услуги по технически изпитвания и контрол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на настоящата поръчка (за всички обособени позиции) включва осъществяването на технически надзор /ТН/ на СПО собственост на Възложителя на територията, включена в съответната обособена позиция за срок от 24 месеца. ТН да се осъществява само от правоспособни лица, разполагащи с квалифициран персонал и техника необходими за изпълнение на поръчката в пълен обем за всички обособени позиции едновременно и при спазване на нормативната уредба действаща в областта, а именно: ЗУТ, Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ (Обн. ДВ. Бр. 86 от 1 Октомври 1999г., посл. доп. ДВ бр.84 от 02 ноември 2012г.), НУРИЛОТНСПОРВРС, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженята, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС №171 от 16.07.04г., обн. ДВ, бр. 67 от 02.08.04г., посл. изм. ДВ, бр.24 от 12.03.13г.), Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните материали (Обн. ДВ. бр.106 от 27.12.2006г., посл. изм. и доп. ДВ бр.18 от02.03.12г.), Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96 от 04.12.09г., посл. изм. ДВ бр. 101 от 28.12.10г.) и др. Всички разходи (транспортни, командировъчни и т.н.) са за сметка на участника.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на страната, подробно посочени в указанията за участие

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват всички заинтересовани лица, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП и които разполагат с валидна Лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО – предмет на настоящата поръчка, издадена от Председателя на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор /ДАМТН/ и са вписани в регистъра на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ГД „ИДТН”/, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистъра на съоръженията /НУРИЛОТНСПОРВРС/ (приета с ПМС №187/21.09.00г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 103/28.12.12г.). Всеки участник трябва да има офиси, находящи се на не повече от 30 км. от съответната територия/община посочена от Възложителя в обособените позиции. Участниците следва да имат доказан опит в тази дейност за последните 5 (пет) години и да имат регистрирани съоръжения не по-малко от 3 000 (три) хиляди броя и да не са свързани дружества с газоразпределителни и инженерингови фирми. Участниците следва да имат валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на СПО или на трети лица. Всеки участник трябва да има квалифициран персонал и техника необходими за изпълнение на обществената поръчка. Указанията за участие и документите които следва да се представят за доказване на горните обстоятелства, както и допълнителните такива се намират на електронната страница на Възложителя - "Профил на купувача", ведно с образците на документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2013