Версия за печат

BG-гр. Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. 21 - ви септември № 6, За: Николай Ангелов - Кмет, Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, гр. Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Община Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката:„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № А12-22-168 от 03.06.2013 г. “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” . В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Доспат, чрез провеждане на следните обучения: • Обучение по руски език – за 12 участника. • Обучение по английски език – за 25 участника • Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация – за 45 участника •Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности на служителите на Общината – за 45 участника Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация на настоящата документация, публикувана на интернет адреса на Възложителя www.balchik.bg, раздел "обяви", подраздел "публични покани". Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000, 80580000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка обхваща организирането и провеждането на следните обучения: 1.Oбучение по руски език на 12 служители,150 учебни часа.Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на практически знания и умения за провеждане на комуникация с туристите на руски език за нуждите на туристическата дейност на общината.Провеждането на обучението трябва да бъде в сградата на община Балчик в извънработното време на общинатa – вечерно или съботно-неделно. 2.Oбучение по английски език на 25 служители, 150 учебни часа. Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа. Провеждането на обучението трябва да бъде в сградата на община Балчик в извънработното време на общинатa – вечерно или съботно-неделно. 3. Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация, за 45 служители. Обучението трябва да бъде с двудневна продължителност, 8 учебни часа, и трябва да бъде проведено извън гр. Балчик. Обучението трябва да бъде в два модула, както следва: Модул 1: Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда; Модул 2: Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи. 4.Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности на служителите на Общината, за 45 служители . Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, 12 учебни часа, и трябва да бъде проведено извън гр. Балчик. Обучението трябва да бъде в четири модула, както следва: Модул 1: Привличане на инвестиции;Модул 2: Лидерски умения и ефективни управленски стилове;Модул 3: Екипна ефективност и организационна култура.Модул 4:Справяне с конфликти и управление на времето и стреса. На обучаемите, които са завършили успешно съответното обучение, задължително трябва да бъде издаден сертификат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62408 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Балчик и извън гр.Балчик за изнесените обучения

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За уч-ка не трябва да са налице обст-та по чл. 47,ал.1,ал.2 и ал.5. 2.Мин. изискв-я за икон. и фин. състояние: 2.1.У-кът следва да е реализирал оборот от подобни на предмета на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За „подобни” на предмета на поръчката се приемат услуги за организиране и провеждане на обучения. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като минимално изискуемият оборот общо за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 3. Мин изискв-я за техн възможности и квалиф-я:3.1. Уч-т трябва да докаже опит в Организиране и провеждане на обучения на възрастни (лица над 18 г. възраст) чрез проведени най-малко 3 (три) обучения през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка.3.2.Опит в Орган-не и провеждане на обучения на не по-малко от 500 обучени лица, на които са издадени сертификати/удостоверения/свидетелства за успешно преминато обучение.За изискванията по т.3.1. и 3.2.: При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6.При наличие на подизп., изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото уч-е, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На комплексна оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.Комисията прави проверка за съответствие на техническото предложение на всеки допуснат участник с изискванията, описани в Техническата спецификация.Технически предложения, които не съответстват на изискванията, описани в Техническата спецификация ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: П1 - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организиране на всяко отделно обучение, считан от момента на уведомление за възлагане - 50 точки Оценката по показателя ще се изчислява на база средно аритметичната стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организиране на всяко отделно обучение, по следната формула: П1 = (С min /Сn) х 50 точки Където,"С min" - най-ниската средноаритметична стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Сn"- средноаритметичната стойност от предложените срокове на оценявания участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение; П2 - Предложена от участника цена, в лева, без ДДС - 50 точки Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: П2 = (Ц min /Цn) х 50 точки Където,"Ц min" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П1 и П2 и се изчислява по формулата: КО = П1 +П2 Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най – висока оценка. КО има максимална стойност 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Мин изискв-я към техн. перс-л на Изпълнителя (кл и некл експерти):Участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката не по-малко от 3 (трима) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва: 1.1.Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Хуманитарни науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит на ръководителя на екипа: не по-малко от 10 (десет) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години опит, свързан с организиране, провеждане или управление на обучения за възрастни или на публични събития (конференции, семинари и др.); не по-малко от 5 (пет) години опит като ръководител на дейности, свързани с изпълнение и отчитане на проекти за обучения на публични организации, НПО и др. 1.2.Експерт „Чуждоезиково обучение” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Хуманитарните науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 2 (две) години като преподавател на възрастни по чужд език и/или 5 (пет) години като преводач на свободна практика за институции от публичния и частния сектор и НПО. 1.3.Експерт „Обучение по ключови компетентности” - Изисквания: Висше образование в областта на „Психологията” или еквивалентна. 2. Общ проф. опит: не по-малко от 8 (осем) години опит; 3. Специфичен проф. опит: не по-малко от 5 (пет) години опит, свързан с преподавателска дейност за възрастни в областта на организационното развитие на служители в бизнеса и публичната администрация. Уч-т, избран за изпълнител, е длъжен да осигури необходимия брой обучители за провеждане на обученията, с опит в провеждане на обучения и с необходимата квалификация и образование. 2.Съдържание на офертата: 2.1.Обща оферта (Образец № 1), подписана и подпечатана от представляващия Участника-оригинал; 2.2.Нотариално заверено Споразумение / Договор за създаване на обединение/консорциум (ако Участникът е обединение / консорциум) – оригинал 2.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), ако е приложимо 2.4.Документи за правосубектност на Участника - заверено копие 2.5.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия в нея (Образец № 2)-оригинал 2.6.Декларации по чл. 47 от ЗОП (Образци № 3.1 и 3.2) - оригинал 2.7.Декларация за участието на подизпълнител/и (Образец №4)-оригинал 2.8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (Образец №5)-оригинал 2.9.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: 2.9.1.Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си 2.9.2.Информация за оборота от подобни дейности на участника за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №6)-оригинал 2.10.Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: 2.10.1.Списък на организирани и проведени обучения за възрастни през последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) (Образец №7), считано от датата на подаване на офертата (оригинал), включително препоръки за добро изпълнение-заверени копия 2.10.2.Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката (Образец №8)-оригинал 2.11.Автобиография на ключов експерт (Образец №9)-оригинал 2.12.Декларация за разположение на ключов експерт (Образец № 10)-оригинал 2.13.Декларация за приемане условията на проекто-договора (Образец № 11)-оригинал 2.14.Техническо предложение (Образец № 12)-оригинал Съдържанието на цялата Публична покана ведно с всички документи и образци към нея, е публикувано на интернет адреса на Възложителя www.balchik.bg, раздел "обяви", подраздел "публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013