Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване” гр. Бяла Слатина“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43211000

Описание:

Булдозери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка чрез покупка на 1 (един) брой верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване” гр. Бяла Слатина

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 1.Двигател - Дизелов, 4 цилиндров, турбо, мулти 2.Мощност на двигателя - Максимум 180 к.с. 3. Запалване - Стартер 4. Обем литри - От 14.20 л до 14.50 л 5. Допустимо общо тегло на булдозера - От 14 500 кг до 17 300 кг 6. Вид на шасито - Гъсеничен 7. Следа - От 1850 до 1880 мм 8. База - От 2500 до 2517 мм 9. Дължина - От 4210 мм до 4825 мм 10. Широчина - От 2480 мм до 3230 мм 11. Височина - От 3180 мм до 3250 мм 12. Брой места - 1 13. Резервоар за гориво - От 280 л до 300 л 14. Предавки - 8 скорости напред и 4 обратно 15. Моточасове - Максимум 2500 мтч 16. Втора употреба верижен булдозер - да е с гребло за пробутване и да е произведен след 01.01.1991г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” , като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, както следва: 1. Предлагана цена - 50% 2. Срок на доставка - 45 % 3. Гаранционни условия - 5 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжните документи могат да бъдат закупени в административната сграда на Община Бяла Слатина - партерен етаж и могат да бъдат получени в стая 207, ет. 2, след представяне на документ за платена сума или чрез превод по банкова сметка на Възложителя: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIC код: IABG BGSF, Код на плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина. Стойността на тръжните документи е 5 BGN с ДДС. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Офертата трябва да съдържа: 1. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. оферта по образец, подписана от участника и посочен срок на валидност на офертата; 3. документи за регистрация на участника – удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди крайната датата за подаване на оферти, или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; 4. договорът за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите, когато участникът е обединение; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал.2., т.1 и 3, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки; 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и 4, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки - по образец; 7. Декларация за приемане на условията на проекта на договора по чл.56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки по образец; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите по образец; 8.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители – по образец; 8.2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, буква “е” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности- по образец; 9. документ за закупена документация за участие в процедурата; 10. проекто-договор, приложен без да са попълнени данни, суми или срокове заверен на всяка страница, с подпис и печат; 11. документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника - чл. 50 от ЗОП; 12. оригинал или заверено копие от годишния баланс, отчета за приходите и разходите и годишна данъчна декларация на участника за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;13. предложение за изпълнение на поръчката (техническо предложение); 14. Каталози, образци, сертификати и/или фотографски снимки на конкретните верижни булдозери, които се предлага да бъдат доставяни; 15. ценово предложение; Офертите се приемат до 16.00 часа на 15.07. 2013 г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Климент Охридски” № 68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология” (ОСОПЕ). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката, както следва: Оферта за участие в процедура по реда на Глава осем „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване” гр. Бяла Слатина“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013