Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проект на технически спецификации и финансов разчет, представляващи част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет "Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена зона -юг".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90713000, 71621000

Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда
Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изготвяне на един брой проект за технически спецификации и един брой финансов разчет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за изготвяне на технически спецификации и финансов разчет, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори 12.Списък на членовете на екипа за изпълнение на поръчката(по образец) ведно с документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, професионален опит, опит в изготвянето на анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъци. В екипа за изпълнение на поръчката следва да бъдат включени минимум: правоспособен юрист, икономист, еколог и лице с професионална квалификация "химик", притежаващи не по-малко от 3 години професионален опит. Всеки член на екипа следва да е участвал в изготвянето или да е изготвял лично не по-малко от 1 брой технически спецификации, анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъци. Професионалният опит се доказва чрез представяне на заверени за вярност копия от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка (за самоосигуряващите се лица). За доказване на придобита юридическа правоспособност и юридически стаж се представят заверено копие от удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, заверени копия от служебна, трудова, осигурителна книжка. Когато лицето е упражнявало адвокатска професия към завереното копие от осигурителната книжка следва да бъде представено и удостоверение от съответната адвокатска колегия, че за посочения период е налице вписване в регистрите на колегията и правата не са прекъсвани. Придобитият опит в изготвянето на становища, анализи, проучвания, доклади, консултации и др. подобни, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци, се доказва чрез представяне на копия от граждански договори и приемо- предавателни протоколи за извършената работа, както и референции за добро изпълнение. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013