Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III-ПЛЕВЕН"-ЕООД, жилищен комплекс "Сторгозия", За: МАЯ ВЕЛЕВА НИЧЕВА, Република България 5 800, Плевен, Тел.: 064 680678, E-mail: dkc3pleven@mbox.contact.bg, Факс: 064 680158

Място/места за контакт: град Плевен

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dkc3plevenmbox.contact.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти,медицински изделия,реактиви и консумативи за нуждите на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от датата на сключване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от датата на сключване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Плевен,жилищен комплекс "Сторгозия",административната сграда на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят оферта по единични стойности на отделните продукти по обособени позиции,както следва: 1.РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНВА ЛАБОЛАТОРИЯ - 1.1.РЕАКТИВИ ЗА БИОХИМИЯ;1.2. РЕАКТИВИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;1.3.КОНСУМАТИВИ за апарат BS 200;2.КОНСУМАТИВИ ЗА РЕНТГЕН- рентгенови филми за принтер АГФА 5302 - 8/10 и 10/12 инча. Участниците получават на хартиен носител или при заявено желание от тяхна страна по електронен път от администрацията на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД,находяща се в град Плевен,жилищен комплекс "Сторгозия",етаж 3,кабинет № 60 справки за продуктите,които ще бъдат предмет на доставка по всяка една обособена позиция. В офертата следва да се посочат единичните стойности на продуктите по отделните обособени позиции,както и общата стойност на доставката за цялата обособена позиция. Всеки един участник е длъжен към офертата си да приложи проект за договор,който ще бъде сключен с Възложителя при евентуално избиране на съответния участник за изпълнител. Всеки един участник може да участва за една или няколко обособени позиции. Когато спецификата на продуктите позволява,участника може да участва за един или няколко продукта от една обособена позиция. При сключване на договор,определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена до 65 точки и условия за отложено плащане до 35 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в деловодството на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД - град Плевен,жилищен комплекс "Сторгозия" 2.Офертата,включваща данни за лицето/ЕИК,адрес и седалище на управление,адрес за кореспонденция,телефон/факс,банкова сметка,представител/,което прави предложението,всички изискуеми документи,ценово предложение,срок за изпълнение,условия за плащане/задължително до .............. календарни дни/но не повече от 60 календарни дни/ от датата на издаване на фактурата,по банков път/,срок за валидност на офертата/не по-малко от 30 календарни дни от подаването й/ и се представя в запечатан,непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер.Върху плика на офертата участникът посочва предмет,адрес за кореспонденция,телефон и по възможност факс и електрорен адрес на участника;адрес на възложителя:"Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД,град Плевен,жилищен комплекс "Сторгозия".Не се приемат оферти,които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан,прозрачен или скъсан плик.В тези случай офертата се връща незабавно на участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013