Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника. Предметът на поръчката включва периодични доставки на офис консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) за принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансови възможности. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени спецификацията /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125000, 30125110, 30125120, 30192320, 30125100

Описание:

Части и принадлежности за фотокопирни машини
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Ленти за принтери
Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 127 вида консумативи за офис техника, описани в спецификация към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Предлаганите офис консумативи трябва да отговарят на изискванията на Възложителя за посочените модели офис техника в Спецификацията /Приложение № 2/. Участниците нямат право да променят съдържанието на колоните и редовете на образците към документацията /Спецификация, Оферта, Предложение за изпълнение и Ценова оферта/. В оферираните единични цени участникът трябва да включи всички разходи по изпълнение на доставките (за: поддръжка на подлежащите на презареждане консумативи, опаковка, доставка, транспортни и др.разходи на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно, данъци, такси, мита). Предлаганите от Участника единични цени не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Единичните цени трябва да бъдат без ДДС. Предлаганите офис консумативи трябва да са фабрично нови, нерециклирани и неупотребявани, и да са произведени от производителя на съответната техника. Ако има консумативи с различен капацитет да се оферира консуматива, предлаган от производителя с най-висок капацитет брой страници за съответния вид техника. Техническо изискване при презареждане: офис консумативите да могат да отпечатват поне 80% от възможностите на оригиналните консумативи за офис техниката. Изпълнителят следва да поддържа подлежащите на зареждане офис консумативи (включително и чрез подмяна на резервни части) в добро техническо състояние с цел гарантиране високо качество на разпечатката – минимум три презареждания за касета. Срок за изпълнение на доставката – до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на заявката, за обикновена поръчка. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка при спешните поръчки е до 24 часа от получаването на заявката. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие: 1.Попълнена оферта по образец; 2.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя /Техническо предложение/ по образец. В предложението за изпълнение следва да е посочен производителя и продуктовия номер на консуматива за всяка една от техниките; 3.Ценова оферта по образец с приложени попълнени стойностни сметки; 4. Доказателства за наличието на фирмен сервиз/обслужваща база на територията на гр.Варна с посочен точен адрес; 5.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие. Участникът следва да представи документите по т.2 и т.3 и на електронен носител,с цел улеснение на Възложителя при оценка на предложенията. При разминаване в съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидно се приема единствено и само предложението на участника представено подписано и подпечатано на хатриен носител. Документите от т.1 до т.4 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“-общ сбор от единичните цени на посочените в Стойностната сметка консумативи. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на предложение за изпълнение, образец на ценовата оферта със стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на10.07.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2013