BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ловеч, ул. "Търговска" №22, За: Найден Вълчев, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

От ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на конкретната услуга се очаква да извършва техническо обслужване и ремонт на моторните превозни средства, собственост на Община Ловеч

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50100000, 50111000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2.1. Ежемесечно извършване на технически преглед (проверка на ходовата част, спирачки, светлини и двигател) и авторемонтна дейност в автосервиз на територията на гр. Ловеч. 2.2. авторемонтна дейност в автосервиз на територията на гр. Ловеч, която включва: Ремонт и подмяна ходова част а/предно окачване ремонт и подмяна (амортисьор преден, главина предна, вакуумна муфа за включване на преден мост, носач преден, пружина предна, стабилизираща щанга, тампон преден мост, хидравлични сфери, шарнирен болт преден носач, щенкел); б/задно окачване ремонт и подмяна (амортисьор заден, въздушна възглавница, главена задна, лагер заден мост, надлъжна щанга задна, носач заден, пружина задна, ресор заден, стабилизираща щанга задна, тампон заден мост, хидравлична сфера, шарнирен болт заден, шарнир). Ремонт и подмяна трансмисия (главно предаване /диференциал/, карданен вал, каре полувал, маншон, полувал, съединител /феродов,притескателен диск и аксиален лагер/, уплатнения трансмисия). Ремонт и подмяна на спирачна уредба (вакумен тръбопровод, включвател стоп светлини, датчик АВС, накладки/предни и задни/, пневматична спирачна уредба, помпа вакуумна, регулатор на спирачното усирие заден мост, спирачен апарат, спирачен барабан, спирачен маркуч, цилиндър спирачен). Ремонт и подмяна кормилна уредба (амортисьор кормилна уредба, кормилен вал, кормилен накрайник /външен и вътрешен/, кормилна кутия, кормилна рейка, кормилна щанга, резервоар хидравлична течност, хебел, хидравлична помпа). Ремонт и подмяна двигател а/газоразпределителен механизъм (водачи, задвижване с верига, задвижване с ремък, клапани, кобилици, легла клапани, повдигачи, подложка кобилици, пулове за регулиране на клапани, разпределителен вал); б/горивна уредба (бензинопровод, въздуховод, гориво впръскване /бензин и дизел/, дроселова клапа, карбураторна, моноинж. и инжекционни уредби, клапани горивна система, уредба принодително впръскване /турбо/); в/запалителна уредба (вакум регулатор, датчик /чукче и наковалня/, датчик положение КВ, датчик положение РВ, електронен блок за управление, запалителни свещи, капачка дистрибуторна, комутатор запалване, кондензатор, токоразпределител /делко/); г/изпускателна уредба (EGR клапан, изпускателен тръбопровод); д/коляно мотовилков механизъм (бутало и цилиндрова втулка, колянов вал, лагери, маховик, мотовилка); е/мазилна уредба (датчик налягане на маслото, датчик нивото на масло, маслена помпа, маслопровод, респиратор картер); ж/охладителна уредба (вентилатор за радиатор, водна помпа, водни съединения, датчик за вентилатора на радиатора, клапан за обезвъздушаване, радиатор, разшерителен съд, термостат); з/ремъчно задвижване (оптяжна ролка /демпфер/, зъбен ремък, клиновиден ремък, паразитна ролка, ремак с канали, шайба ремъчна); и/филтри (въздушен филтър, горивен филтър, маслен филтър). Ремонт и подмяна осветителна уредба (габарит, задна светлина за мъгла, мигач, осветител заден номер, плафон в купето, светлина заден ход, стоп, фар). Ремонт и подмяна електрическа уредба (генератор, датчик оборотомер, датчик скоростомер, електрическо табло, предпазители, релета, стартер). Ремонт и подмяна климатична уредба (вентилатор климатик, вентилатор парно, гъвкав тръбопровод, датчик, дехидрататор климатик, електронен модул за управление, изпарител климатик, клапан климатик, компресор климатик, радиатор климатик, филтър салон).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 2. Участниците трябва да притежават сервиз на територията на гр. Ловеч, в който да се извършват дейностите по настоящата поръчка. 3. Участниците трябва да притежават най-малко три броя сервизни клетки в сервиза. 4. Участниците трябва да имат на свое разположение квалифициран персонал, най-малко един специалист с образователна квалификация инженер двигатели с вътрешно горене или еквивалентна специалност. ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта за участие, включваща административни сведения за участника - попълва се Образец №1 3. Регистрационни документи на участника: • Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или Документ за регистрация, съгласно чл.24, ал.1 о т ППЗОП, когато не е представен ЕИК участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние;; •Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено, като документът бъде преведен на български език в официален превод по смисъла на §1, т.16 от ЗОП (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •Копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) 5. Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – попълват се Образец №2, Образец №3 и Образец №4 6. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор – попълва се Образец №5 7. Доказателства за наличие на сервиз / Акт за собственост (договор за наем, ако сервиза не е собствен) 8. Декларация, в която се описва оборудването на сервиза и броя на сервизните клетки. /в свободен текст/ 9. Декларация списък на техническите лица. /в свободен текст/ Към декларацията се прилагат копия на следните документи - диплома, доказващи образователната, професионалната им квалификация. Всяко лице, чиито копия от дипломи, или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва Декларация (Образец №6). 10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката Образец №7 Всички документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВъЛОЖИТЕЛЯТ е осигурил достъп по електронен път до документацията за участие на следния адрес www.lovech.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2013