BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Димитър Павлов, Сава Добрев, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на физическа охрана на обекти на Българската народна банка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000, 79713000

Описание:

Услуги по безопасност
Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана на трите почивни бази на БНБ - в гр.Смолян, в гр.Приморско и в к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена”; гр. Приморско; гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна; 2. Сътрудниците по охрана да имат завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на ЗЧОД; 3. Участникът да има застрахователна полица „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 1 000 000 (един милион) лева в агрегат/общо за всички покрития за периода на застраховката, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти; 4. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги"; 5. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007; 6. Участникът да притежава индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; 7. Да няма наложени административни санкции по Закона за частната охранителна дейност върху участника; 8. Участникът да притежава собствени охранителни мобилни екипи в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян, с посочен общ брой и за всеки град поотделно; 9. Участникът да притежава минимален собствен ресурс (4 охранители със сключени трудови договори с участника в процедурата) поотделно за гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян, с цел осигуряване при необходимост на 24 часово присъствие на място на въоръжени служители за неограничен период от време; 10. Наличие на положителен финансов резултат за 2012 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена на услугата за извършване на невъоръжена охрана на почивните бази на БНБ - тежест - 30 т.; 2. Цена за услугата за извършване на въоръжен охрана от 1(един) охранител за 1 (един) час на почивните бази на БНБ. - 10 т. 3. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ к.к. „Св. Св. Константин и Елена” – град Варна - 20 т.; 4. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ- гр. Приморско - 20 т. 5. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ - гр. Смолян - 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/07/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 2. Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2012 г.; 3. Информация за оборота на услугите, обект на поръчката за последните 3 (три) години; 4. Декларация - списък с основните договори, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 5. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5 ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна; 6. Документи, удостоверяващи завършен курс за първоначално обучение на сътрудници по охрана, съгласно изискванията на ЗЧОД; 7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; 8. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите, включително броя на ръководния персонал на участника; 9. Копие от застраховка „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 1 000 000 (един милион) лева в агрегат/общо за всички покрития за периода на застраховката, валидна към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти; 10. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги"; 11. Валиден сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007; 12. Индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; 13. Декларация за липса на наложени административни санкции по ЗЧОД през последните три години; 14. Декларация за наличие на собствени охранителни мобилни екипи в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян с посочен общ брой и за всеки град поотделно; 15. Декларация за наличие на минимален собствен ресурс (4 охранители със сключени трудови договори с участника в процедурата) поотделно за гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян, с цел осигуряване при необходимост на 24 часово присъствие на място на въоръжени служители за неограничен период от време; 16. Документи за удостоверяване на трудовите взаимоотношения на служителите, изпълняващи охранителна дейност и на мобилните екипи на територията на гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян с участника в процедурата; 17. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 18. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на поръчката без включен ДДС, съгласно условията на проекта на договор. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана по следния начин: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т.2 и предмет: "Осъществяване на физическа охрана на почивните бази на Българската народна банка". ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/07/2013