Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Ситигаз България" ЕАД, ул. "Адам Мицкевич" №4, ет.3, За: Мария Йорданова, България 1360, София, Тел.: 02 9259495, E-mail: maria.yordanova@sitigas.bg, Факс: 02 9259496

Място/места за контакт: Главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.citygas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.citygas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с три обособени позиции, както следва: • обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел; • обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Пловдив; • обособена позиция №3 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Казанлък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на горивата: БЕНЗИН А 95 Н – 5 000 литра; ДИЗЕЛ – 15 000 литра; Компресиран природен газ – МЕТАН - 15 000 килограма от които: за София - 200 кг., за Пловдив - 8 800 кг. и за Казанлък - 6 000 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на страната, подробно посочени в указанията за участие

NUTS:

BG4

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на горива да се извършва за срок от една година, считано от датата на сключване на договора, чрез периодична покупка на горива с карти за безналично разплащане за общо 21 броя автомобили, от които 5 (пет) броя са работещи с компресиран природен газ – метан и за тях е допустимо участниците да представят варианти на оферта си, предполагащи покупката да се извършва без карти за безналично разплащане. Останалите 16 броя автомобили са работещи със следните видове горива: -Бензин от вида А 95 Н – 2 бр.;Дизел – 14 бр.;Доставката на горива да се извършва и за автомобили, закупени след сключване на договора, като Възложителят – „Ситигаз България” ЕАД изпраща на Изпълнителя, в писмен вид данните за автомобила. В случай на отпаднала необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора, Изпълнителят прекратява зареждането му в срок до 1 работен ден, считано от датата на писмено уведомяване от Възложителя и предоставяне на данни необходими за прекратяването на картата за безналично разплащане (ако има издадена такава, в зависимост от оферираното от участника по отношение обособена позиция №2 и 3).Всеки участник е необходимо да притежава бензиностанция/метан станция или да има право на ползване на други бензиностанции/метан станции на територията на гр. София, гр. Пловдив, гр. Казанлък, гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Габрово, където са разположени офисите на Възложителя – „Ситигаз България” ЕАД, като правото на собственост или ползване се доказва с копие от нотариален акт, договор за наем или друг приемлив за Възложителя документ валиден за срока на договора. Участниците в процедурата представящи оферта по обособена позиция №1 следва да предлагат едновременно следните горива без оловен бензин с октаново число 95 - стандарт БДС EN228:2008 и дизелово моторно гориво-стандарт БДС EN590:2009 и друго посочено в указанията за участие -публикувани на страницата на Възложителя. Участниците в процедурата представящи оферта по обособена позиция №2 и №3 следва да предлагат компресиран природен газ – метан, за който е необходимо да представят сертификат за качество и/или друг документ удостоверяващ съответствието му с установените в страната стандарти. Плащането на усвоените от Възложителя количества горива по обособена позиция №1 се извършва ежемесечно в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването на фактура, оформена, съгласно изискванията на ЗДДС, придружена с документ съдържащ информация за разходваните от възложителя месечни количества горива от съответния вид, с посочване на автомобил (карта, ако има такава), дати на зареждане и стойност. Участникът следва да има бензиностанции/метан станции, които да осигуряват доставката на посочените горива на територията на град София, град Пловдив, гр. Казанлък, гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Габрово. Обектите от търговската мрежа на участника следва да работят 24 часа в денонощието, без почивен ден и да предлагат възможност за разплащане с карти за безналично плащане за трите обособени позиции или без система за безналично разплащане за обособени позиции№№2 и 3, в зависимост от оферираното от участника.Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им обслужване да се извършва безплатно за срока на договора за автомобилите собственост на Възложителя – „Ситигаз България” ЕАД, в т.ч. и за новозакупените. В случай, че съответния участник представя оферта за участие само за обособена позиция №2 и/или №3, е необходимо да включи в нея предложение за легитимация на автомобилите на Възложителя и начин и срок на плащане на горивото – метан, който да е удобен за Възложителя, в т.ч. и начина/документа, по/с който ще се предоставя информация за ежемесечно разходваните от възложителя количества горива с посочване на автомобил (карта, ако има такава), дати на зареждане и стойност, необходим за извършване на плащането.Издаването на карти за безналично разплащане за трите обособени позиции или само за обособена позиция № 1 следва да се издава в срок не по-дълъг от два работни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферта могат да подават всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя, като оферта може да се подава за една, за две или за всички обособени позиции. За обособена позиция №1 не се допуска представянето на варианти на офертата, а за обособени позиция №2 и №3 е допустимо представянето на вариант на офертата само по отношение извършване на плащането с или без карти за безналично разплащане.В случай, че са представени две или повече оферти за участие по обособени позиции №2 и №3 на равна стойност, независимо от това дали някоя от тях съдържа предложение за издаване, респ. за заплащане с карти за безналично разплащане, Възложителят ще проведе публичен жребии за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти. По същия начин ще се определят и участниците, които следва да се класират на следващите – 2-ро, 3-то и т.н. място, в случай че е налице същата хипотеза.Всяка офертата следва да има минимално съдържание, съгласно чл.101в от ЗОП, а именно:1. Оферта за участие (пообразец на Възложителя), подписана от представляващия участник;2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съгласно националното му законодателство; Декларация за действителния собственик на участника изготвена по образец, съгласно чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/;3. Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;4. Сертификат ISO 9001:2008 за въведена система по качеството за търговия за горива или еквивалент (заверено копие);5. Доказателства за правата на участника за дистрибутор на предлаганите горива за територията на Република България (оторизационно писмо от производителя или официалния вносител или друг подходящ документ);6. Декларация съдържаща данни за разгърната търговска мрежа на участника, обхващаща градовете, в които са разположени офисите на Възложителя, като е допустимо по преценка на участника да се приложи и допълнително и за територията на цялата страна ако има такива (допуска се прилагане на схема или пътна карта);7. Декларация за качеството на горивата – предмет на обособена позиция №1 и, че същите съответстват на изискванията на НИКТГ и/или декларация за качеството на компресирания природен газ – метан за обособени позиции №2 и 3;8. Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение, предлагана цена – единична стойност в лева, без ДДС на съответното гориво, търговска отстъпка посочена в процент, срок и начин на плащане, срок на валидност на офертата не по-малко от 30 (тридесет календарни дни).9. Участникът трябва да представи списък на търговските си обекти (бензиностанции/метанстанции), като приложи към него и заверено копие от документ за собственост или право на ползване, а именно: копие от нотариален акт, договор за наем или друг валиден за срока на договора документ.10. Списък на договорите сключени през предходната година (2012) с посочване на обект, контрагент и стойност, придружен с не повече от три броя референции;11. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, ако се предвиждат такива, и делът на тяхното участие в поръчката, ако се предвиждат такива, и делът на тяхното участие в процедурата;12. Декларация, че са запознати с условията за участие в настоящата процедура и с проекта на договор и приемат условията му; 13.административни сведения за участника – по образец;14. Списък на съдържащи се в офертата документи – подписан от участника.15. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на участника изготвено по образец на Възложителя, като последното следва да бъде в отделен, обозначен плик за всяка обособена позиция за която се представя оферта.Друго посочено в указанията за участие и подготовка на оферта

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/07/2013