Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова 02 91451977, Стефан Кръстанов 02 91451266, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” от производителя и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка за две години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” за две години и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, пл. ,,Княз Александър I” № 1 - Централно управление на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да е партньор на CA Technologies (или CA SEE), имащ правото да продава продукти и услуги на производителя, свързани с продукта, предмет на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена на услугата „Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager“ от производителя - 40 точки; 2. Цена на часова ставка за допълнителните услуги за извънгаранционна поддръжка - 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. 3. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора. 4. Документ (писмо) от производителя или негов регионален представител, че участникът е партньор, имащ правото да продава продукти и услуги на производителя от групата продукти "Service Desk" за България; Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: "гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ" Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” от производителя и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка за две години". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013