Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Сава Добрев-по предмета на поръчката-02 91451134; Димитър Павлов- по процедурата-02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50300000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 -„Параметри на комуникационните услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да осигури техническа съвместимост на комуникационните услуги със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327, включително средствата за радиовръзка собственост на БНБ; 2. Участникът да осигури национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Р България; 3. Участникът да осигури покритие на комуникационни услуги на големите градове в страната; 4. Участникът да осигури екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Декларация за техническа съвместимост на комуникационните услуги със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327, включително средствата за радиовръзка собственост на БНБ; 3. Декларация за национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Р България; 4. Декларация за покритие на комуникационни услуги на големите градове в страната; 5. Декларация за наличие на екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързани с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 и предметът на поръчката. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013