Версия за печат

BG-Летница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Летница, област Ловеч, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256

Място/места за контакт: Община Летница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.letnitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули» по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Изпълнението на Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница” включва следните подобекти: 1. Стационарен наблюдателен противопожарен пункт (кула) северно било, м.Голяма бара, имот с идент. 43476.310.1 2. Стационарен наблюдателен противопожарен пункт (кула) южно било, м.Голяма бара, имот с идент. 43476.310.1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е общо в размер до 46 629.20 (четиридесет и шест хиляди шестстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки) лева без ДДС. Прогнозната стойност определена без ДДС в лева по обекти е както следва: 1. Стационарен наблюдателен противопожарен пункт (кула) северно било, м.Голяма бара, имот с идент. 43476.310.1 – 23 255.10 (двадесет и три хиляди двеста петдесет и пет лева и десет стотинки) лева без ДДС. 2. Стационарен наблюдателен противопожарен пункт (кула) южно било, м.Голяма бара, имот с идент. 43476.310.1 – 23 374.10 (двадесет и три хиляди триста седемдесет и четири лева и десет стотинки) лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената прогнозна стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46629 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

землище община Летница, м.Голяма бара, имот с идент. 43476.310.1, северно и южно било

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа: ПЛИК №1 «Документи за подбор» - 1.Списък на документите; 2.Документ за регистрация на участника и удостоверение за актуално състояние със срок на валидност не по рано от един месец преди датата на подаване на офертата или ЕИК, съгл. чл.23 от Закона за търговския регистър с декларация; 3.Договор за създаване на обединение; 4.Документ, удостов. регистрация по ЗДДС /при налична такава/ или еквив.; 5.Карта за идентификация, съответно рег. удостоверение, отразяващо ЕИК /код по БУЛСТАТ/; 6.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, чл.47, ал.2, т.2, т.2а, т.5 и т.6 ЗОП; 7.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, чл.47, ал.2, т.1, 3 и 4 ЗОП; 8.Декларации по чл.47, ал.5, т.1 и по чл.47, ал.5, т.2 ЗОП; 9.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата; 10.Копие от валидни застраховки, съгл. чл.171 ЗУТ за задължит.застраховане в проектирането и стр-то; 11.Копие от валидна застрахов.полица за риска „Трудова злополука” по Наредбата за задълж. застраховане на работн. и служ. за риска “Трудова злополука”; 12.Копие от ГФО или някоя от съставните му части за 2010, 2011 и 2012 г.; 13.Декларация за общия оборот и за оборота на стр-во на обекти за посл. 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.); 14.Списък на налична механизация собствена и/или наета; 15.Сертификати в областта на стр-вото или еквивал.такъв, както следва: управление на качеството от серията ISO 9001, опазване на околн.среда от серията ISO 14001, управление на ЗБУТ от серията OHSAS 18001; 16.Декларация със списък на осн. договори, изпълнени през последните пет години за извършено стр-во, съгл. чл.51, ал.1, т.2 ЗОП; 17.Декларация с предлагания екип за изп. на задачата и професионална биография на ръководителя и водещите специалисти на проекта в екипа и документи, удост. образованието и проф. квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на стр-вото; 18.Декларация за разположение на експертите; 19.Данни за собств. или наети технич. лица, които участникът ще използва, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството на стр-вото; 20.Документ /талон и удостоверение/ за това, че Участникът е вписан в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от този вид или еквив. документ; 21.Списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 22.Декларация от подизпълнител; 23.Декларация за запознаване с обектите по Проекта; 24.Декларация за приемане на етичните клаузи на общ. поръчка; 25.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 ЗОП; 26.Декларация по Закона за защита на личните данни; 27.Административни сведения; 28.Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК за посл. пет години; 29.Декларация за спазване на действ. в страната стандарти, както и норм. изисквания за хигиена, безопасност, за опазване на околн. среда, пожарна безопасност и безопасност на движението; 30.Оферта; 31.Декларация за липса на обстоятелствата предвидени в чл.93, ал.1, чл.94 и чл.96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 г. на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на ЕО; 32.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 33.Декларация за валидност на офертата; 34.Документ за внесена гаранция за участие в размер на 200.00 (двеста) лева без ДДС; Гаранцията се представя в една от следн. форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в “Банка ДСК” ЕАД, клон Летница; IBAN: BG23STSA93003319012010, BIC: STSABGSF; б) банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайния срок за подаване на оферти. ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1.Техническо предложение, вкл.технологично-строителна програма и кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката. ПЛИК №3 „Предлагана цена” - 1. Ценова оферта; 2.Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи от КСС на обектите; 3.Количествено-стойностни сметки по подобекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите ще се извършва по критерия за икономически най-изгодна оферта, като на първо място се класира участникът, на който офертата е оценена най-високо. Изискване към офертата на участникът: 1) цена за изграждане на съоръженията – с тежест в общата оценка – 60%; 2) срок на изграждане в календарни дни (мин. срок 50 календарни дни за изграждане на съоръженията) – с тежест в общата оценка 40%; Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по следната методика за оценка: * Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 60 т. Система за определяне на точките: 1) Участникът предложил най-ниска цена получава максимален брой точки. Точките на останалите участници се определят по следната формула: КЦ = Най-ниската предложена цена/ Предложената от съответния участник цена х максималния брой точки * Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 40 т. 2) Участникът предложил най-кратък срок получава максимален брой точки. Точките на останалите участници се определят по следната формула: КС = Най-кратък предложен срок/Предложен от съответния участник срок х максималния брой точки Комплексната оценка се формира по следната формула: О = КЦ *60% + КС *40%/100%, където О е комплексната оценка получил всеки участник, КЦ е оценката, която ще получи всеки участник за дадената от него цена, а КС е срокът за изграждане на съоръженията. За класиран на първо място и спечелил обществената поръчка се обявява участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на община Летница до 03.07.2013 г. Участниците следва да изтеглят образци на документите и да се информират за клаузите в проекта на договора, както и с методиката за оценка на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) в деловодството на общината, ІІ етаж, гл.експерт „Връзки с обществеността”, за сметка на участника. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес и в срок, съгласно публичната покана. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули» по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Лицето, което е избрано за изпълнител, преди сключването на договора за изпълнение, представя: Доказателства от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, и други съгласно изискванията на Възложителя, включително документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Място, ден и час на разглеждане на предложенията – 04.07.2013 година от 14.00 часа в заседателна зала „Форум” на Община Летница.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013