Версия за печат

BG-Летница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Летница, област Ловеч, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256

Място/места за контакт: Община Летница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.letnitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на специализирано оборудване за 2 броя противопожарни депа, защитни средства за специализирана група за гасене на горски пожари, средства за наблюдение и комуникация” по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44480000, 35113400

Описание:

Различно оборудване за защита от пожари
Защитно и предпазно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е общо в размер до 35 572.70 (тридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и два лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС. Прогнозната стойност определена без ДДС в лева по вид оборудване е както следва: 1.Акумулаторен прожектор – 10 бр.; един. цена - 62.00 лева без ДДС, общо – 620.00 лева без ДДС.. 2.Брадва – 6 бр.; един.цена– 37.00 лева без ДДС, общо – 222.00 лева без ДДС. 3.Кирка – 6 бр.; един.цена – 21.00 лева без ДДС, общо – 126.00 лева без ДДС. 4.Лопата – 20 бр.; един.цена – 16.50 лева без ДДС, общо – 330.00 лева без ДДС. 5.Моторен трион – 4 бр.; един.цена – 742.50 лева без ДДС, общо – 2 968.00 лева без ДДС. 6.Носими пръскачки за вода – 8 бр.; един.цена – 162.00 лева без ДДС, общо – 1 296.00 лева без ДДС. 7.Тупалка – 30 бр.; един.цена – 27.40 лева без ДДС, общо – 822.00 лева без ДДС. 8.Моторна помпа – 2 бр.; един.цена – 2 148.45 лева без ДДС, общо – 4 296.90 лева без ДДС. 9.Кофа метална – 8 бр.; един.цена – 15.80 лева без ДДС, общо – 126.40 лева без ДДС. 10.Струйник – 2 бр.; един.цена – 380.00 лева без ДДС, общо – 760.00 лева без ДДС. 11.Туби за питейна вода – 10 бр.; един.цена – 24.30 лева без ДДС, общо – 243.00 лева без ДДС. 12.Шлангове – 20 бр.; един.цена – 91.30 лева без ДДС, общо – 1 826.00 лева без ДДС. 13.Съд за вода /200 л/ – 2 бр.; един.цена – 470.20 лева без ДДС, общо – 940.40 лева без ДДС. 14.Радиостанция носима – 8 бр.; един.цена – 346.00 лева без ДДС, общо– 2 768.00 лева без ДДС. 15.Защитни облекла – 20 бр.; един.цена – 458.00 лева без ДДС, общо – 9 160.00 лева без ДДС. 16.Защитна каска – 20 бр.; един.цена – 330.00 лева без ДДС, общо – 6 600.00 лева без ДДС. 17.Ръкавици – 20 бр.; един.цена – 41.00 лева без ДДС, общо – 820.00 лева без ДДС. 18.Бинокъл – 2 бр.; един.цена – 305.00 лева без ДДС, общо – 610.00 лева без ДДС. 19.Радиостанция носима – 3 бр.; един.цена – 346.00 лева без ДДС, общо– 1 038.00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената прогнозна стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35573 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Летница, община Летница, област Ловеч, бул. "България" №19

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика, съдържащи следните документи: ПЛИК №1 «Документи за подбор» - 1.Списък на документите; 2.Документ за регистрация на участника и удостоверение за актуално състояние със срок на валидност не по рано от един месец преди датата на подаване на офертата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър с декларация; 3.Договор за създаване на обединение; 4.Документ, удостоверяващ регистрация по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентна; 5.Карта за идентификация, съответно регистрационно удостоверение, отразяващо ЕИК /код по БУЛСТАТ/; 6.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, чл.47, ал.2, т.2, т.2а, т.5 и т.6 ЗОП; 7.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, чл.47, ал.2, т.1, 3 и 4 от ЗОП; 8.Декларации по чл.47, ал.5, т.1 и по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП; 9.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата; 10.Копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за 2010, 2011 и 2012 г.; 11.Декларация за общия оборот и за оборота, реализиран от дейността на участника, за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.); 12.Декларация със списък на основните договори за осъществени доставки през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение от съответният Възложител от списъка, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; 13.Списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 14.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв, с която декларират, че са съгласни да бъдат подизпълнители на участника; 15.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 16.Административни сведения за участника; 17.Проекто-договор; 18.Декларация за липса на обстоятелствата предвидени в чл.93, ал.1, чл.94 и чл.96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 г на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 19.Оферта; 20.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 21.Декларация за валидност на офертата; 22.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – оригинала на вносната бележка или оригинала на банковата гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева – абсолютна сума, върху която не се начислява ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в “Банка ДСК” ЕАД, клон Летница; IBAN: BG23STSA93003319012010, BIC: STSABGSF; б) банкова гаранция (оригинал) - трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайния срок за подаване на офертите. Участникът е длъжен да удължи срока на гаранцията, с оглед осигуряване нейната валидност до сключване на договор.Гаранцията за участие се задържа от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП. ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" - 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 2.Кратка анотация/кратко представяне на досегашната дейност на участника по предмета на поръчката. Участникът може да представи каталог на производителя–брошура или инструкция. Каталогът/брошурата следва да не съдържа ценови оферти. ПЛИК №3 "Предлагана цена" - 1.Ценова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите се извършва по критерия за икономически най-изгодна оферта, като на първо място се класира участникът, на който офертата е оценена най-високо. Изискване към офертата на участникът: 1) цена за доставка на оборудването – с тежест в общата оценка – 65%; 2) срок за доставка на оборудването (мин. срок 35 календарни дни, а макс. срок 60 календарни дни) – с тежест в общата оценка 35%; Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по следната методика за оценка: * Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 65 т. Система за определяне на точките: Участникът предложил най-ниска цена получава максимален брой точки. Точките на останалите участници се определят по следната формула: КЦ = Най-ниската предложена цена/Предложената от съответния участник цена х максималния брой точки * Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 35 т. Участникът предложил най-кратък срок получава максимален брой точки. Точките на останалите участници се определят по следната формула: КС = Най-кратък предложен срок/Предложен от съответния участник срок х максималния брой точки Комплексната оценка се формира по следната формула: О = КЦ *65% + КС *35%/100% където О е комплексната оценка получил всеки участник, КЦ е оценката, която ще получи всеки участник за дадената от него цена, а КС е срокът за доставка на оборудването. За класиран на първо място и спечелил обществената поръчка се обявява участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на община Летница до 03.07.2013 г. Участниците следва да изтеглят образци на документите и да се информират за клаузите в проекта на договора, както и с методиката за оценка на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) в деловодството на общината, ІІ етаж, гл.експерт „Връзки с обществеността”, за сметка на участника. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес и в срок, съгласно публичната покана. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на специализирано оборудване за 2 броя противопожарни депа, защитни средства за специализирана група за гасене на горски пожари, средства за наблюдение и комуникация” по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Лицето, което е избрано за изпълнител, преди сключването на договора за изпълнение, представя: Доказателства от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, и други съгласно изискванията на Възложителя, включително документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Място, ден и час на разглеждане на предложенията – 04.07.2013 година от 10.00 часа в заседателна зала „Форум” на Община Летница. Изисквания към Участниците: 1.Годишният оборот на Участника общо за последните 3 (три) години /2010, 2011, 2012 г./ от дейността на участника да не е по-малко от 35 000.00 (тридесет и пет хиляди) лева. Изискването за представяне на доказателства за три години не важи за фирми, които нямат към момента на подаване на офертата три години от регистрацията си, като същите представят доказателства за толкова финансови години колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не може да представи справка по отношение на общ оборот от извършени доставки във връзка с предмета на поръчката за последните три години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията си до датата на представянето на офертата. 2.Участникът е желателно да има опит в поне една от следните дейности: доставка на комуникационно оборудване и/или средства за наблюдение; доставка на средства за пожарогасене; доставка на защитни средства за противопожарна безопасност или еквивалентна; 3. Участникът е желателно да има поне един изпълнен договор, придружен с референция за добро изпълнение, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години (2010, 2011, 2012 г). В случай, че Участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се отнасят общо за обединението/консорциума. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013