Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" № 2, За: Цветеслав Георгиев, Република България 1169, София, Тел.: 02 9392062, E-mail: C.Georgiev@parliament.bg, Факс: 02 9813131

Място/места за контакт: дирекция "Автомобилно обслужване и гаражи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parliament.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.parliament.bg/bg/publicprocurement.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодично почистване на автомобилите на Народното събрание на Република България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва периодично почистване на 95 (деветдесет и пет) автомобила, собственост на Народното събрание на Република България, от които 79 бр. леки автомобила, 15 бр. микробуси и леки автомобили с повишена проходимост и 1 бр. автобус до 50 места.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, автомивка на изпълнителя

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката включва изпълнение при необходимост на различни дейности, свързани с комплексното хигиенизиране на автомобилите, в т. ч.: цялостно почистване външно миене, вътрешно почистване (включващо почистване стъкла, обработка на таблото с почистващ препарат и почистване с прахосмукачка), външно миене, миене на двигател с препарат, пране на врати, седалки, под, таван, багажник, пастиране и др. Услугата да се извършва със собствени почистващи материали и консумативи, които следва да са качествени, да отговарят на действащите нормативи и стандарти в страната, да са с доказан произход и качество. Почистването да се извършва ръчно или безконтактно. При изпълнение на поръчката следва да се осигури: ползване на услугата целогодишно, 24 часа в денонощието, в т. ч. събота и неделя; приемането на автомобилите на Народното събрание да се извършва приоритетно – до 10 (десет) минути след пристигане; максимум 30 (тридесет) минути за цялостно почистване (вътрешно и външно) на един автомобил; да се осигури място на водачите където да могат спокойно да изчакат почистването на автомобилите. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора. Оферентите предлагат единични цени на отделните услуги, включени в поръчката в левове без ДДС, в които се включват всички разходи по изпълнението й за срока на договора. Плащането се извършва в левове, по банков път, веднъж месечно - до 10-то число на месеца, следващ предоставянето на услугата, срещу представена от изпълнителя фактура. За всяка конкретна услуга се съставя протокол или друг документ, подписан от представители на страните, съдържащ вида на конкретната услуга, данните на обработения автомобил, дата на изпълнение и цена. Образецът на документа по предходното изречение се съгласува от страните при сключване на договора. Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички оференти и е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаването им. Офертата се изготвя съгласно Образец на оферта (Приложение № 1 към "Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка") и следва да съдържа: 1. Предложение за изпълнение на поръчката; 2. Ценово предложение; 3. Копие от документа за регистрацията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 4. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние по регистрацията на оферента, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за получаване на оферти, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 5. Копие от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ (когато е приложимо) и копие от регистрацията по ЗДДС (ако има такава); 6. Попълнен образец данни за оферента (Приложение № 2 към "Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка" ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

„Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка „Периодично почистване на автомобилите на Народното събрание на Република България” могат да бъдат получени на адрес: София, пл. "Княз Александър І" № 1, IV етаж, стая 405а, тел.: 02/939-24-50 и 02/939-30-69, всеки работен ден до 01.07.2013 г., от 9:00 до 16:00 ч. Офертите се представят в срок до 03.07.2013 г. в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в сградата на Народното събрание, София, пл. "Народно събрание" 2, отдел "Обща канцелария"-деловодство, тел. 02/9392371. Върху плика задължително се поставя надпис "Оферта за „Периодично почистване на автомобилите на Народното събрание на Република България”, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013