Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската Народна Банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Андреана Петрова, Веселин Гончев - тел. 02 91451292, Република България 1000, София, Тел.: 02 9451556, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Профилактика, сервизно обслужване, аварийни и текущи ремонти на системи и съоръжения за вентилация и климатизация в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, намиращи се в сградите на БНБ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50730000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложения № 1 и № 2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Да имат положителен финансов резултат за последните 2 /две/ години (2011 г. и 2012 г.), видно от отчета за приходи и разходи; 2. Да имат реализирани минимум 2 подобни поръчки (профилактика и сервизно обслужване на климатични инсталации) през последните 2 (две) години, видно от представения списък на основните договори; 3. Минимални изисквания към специалистите, които ще извършват поръчката: 3.1. Служителите, които ще обслужват системите и съоръженията за вентилация и климатизация, следва да притежават документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 5, т. 3 на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. от 17.05.2006 г., относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. приета с ПМС 336/23.12.2008 г.; - Доказва се от списъка на специалистите, които ще изпълнят поръчката; 3.2. Служителите, обслужващи системите и съоръженията за вентилация и климатизация, следва да притежават документ за завършено образование със специалност климатична и/или хладилна техника или квалификационен курс с придобита специалност „хладилен техник” или „монтьор на хладилна и климатична техника”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена на една профилактика и сервизно обслужване за всички сгради на БНБ - максимална оценка - 50 точки; 2. Параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни ремонтни работи - максимална оценка - 40 точки; 3. Срок за извършване на аварийни ремонти – максимална оценка - 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/06/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; 2. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2011 г. и 2012 г.; 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката (профилактика и сервизно обслужване на климатични инсталации), действащи през последните две години (2011 г. и 2012 г.) с посочване на стойностите, датите и получателите, както и свързани с тях препоръки за добро изпълнение от възложители на завършени поръчки; 4. Декларация, че участникът може да доставя и монтира резервни части за марките и моделите съоръжения, посочени в Приложение №1 към документацията за участие; 5. Списък от специалисти, които ще изпълнят поръчката, както и копия на притежавани от тях документи и сертификати, доказващи квалификацията им. 6. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор; 8. Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и. В случай че, участник предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, посочва същия/те, както и дела на тяхното участие. Документите в офертата следва да бъдат представени на български език.Всички документи трябва да бъдат в една от следните форми:Оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на всяка страница от представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Профилактика и сервизно обслужване на системи и съоръжения за вентилация и климатизация в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, намиращи се в сградите на БНБ". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. При сключване на договор, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от сумата, посочена в чл. 4, ал. 3 от проекта на договор. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/06/2013