Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Диспечеризация на ВГ за гр. Казанлък” за подобряване на работата, бързото и своевременно отреагиране при възникнали аварийни ситуации по водоснабдяването на гр. Казанлък е необходимо монтиране на техника позволяваща визуализация и дистанционно управление на помпените агрегати: - ПС „Гъбарево”, БПС №5, №6, №7, №8 Водоем „Гъбарево” и събирателна стая „Съхране” - БПС №3, №5, №6а, №7, №8,№9 – 2 бр. ПА и напорен водоем за с. Търничане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38820000

Описание:

Оборудване за дистанционно управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание /Приложение №1-1 стр./ и 3/три/ броя схеми- 3 листа, които могат да бъдат получени на горепосочения "Интернет адрес" на възложителя, поле "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВГ „Гъбарево”- с. Гъбарево, ВГ „Търничене”- с. Търничене и събирателна стая „Съхране”.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Услугата да отговаря на техническото задание /Приложение №1 - /1 стр./ 2. Срок за изпълнение на услугата: минимум 100 календарни дни от датата на сключване на договора. 3. Участникът, определен за изпълнител, да интегрира изпълнението на системата във вече изградената диспечеризация на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, съгласно 3 бр. схеми-/3 листа/. 4.Гаранционните срокове за изправност на системата и отделните елементи - минимум 12 месеца след приемо-предавателния протокол за завършена поръчка. 5. Начин на образуване на цената: Цената е в български лева, без ДДС – обща сума за цялостно изпълнение на услугата по техническото задание. 6. Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане до 30 календарни дни, след издаване на фактура ,/ в която да са посочени №, дата и предмет на договора/ и след подписване на приемо-предавателен протокол. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Срок за изпълнение на услугата - /посочен в календарни дни/. - Гаранционни срокове за изправност на системата и отделните елементи – посочени в месеци, които започват да текат след подписване на приемо-предавателен протокол/. - Предлагана цена за цялостно изпълнение на услугата по техническото задание, в лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. - Срок за отложено плащане, /посочен в календарни дни/. - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2013